รับจดตั้ง หจก. บริษัท ว่าความทั่วราชอาณาจักร ขอประกันตัวในคดีอาญา
ศักดิ์
20 มิ.ย. 2549
รับว่าความคดีแพ่ง  อาทิเช่น ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย , ร้องขอเป็นผู้อนุบาลของผู้ไร้ความสามารถ , ฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ยืม , ฟ้องบังคับจำนอง , ฟ้องหย่า ฯลฯ
และ คดีอาญา ทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักร พร้อมให้คำปรึกษาด้านอรรถคดีต่าง ๆ ฟรี
รับตรวจ ร่าง แก้ไข นิติกรรม และ สัญญาทุกประเภท
บริการขอประกันตัวผู้ต้องหา หรือ จำเลยต่อศาลในคดีอาญา  โดยใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย (ประกันภัยอิสรภาพ)
1. ประกันภัยอิสรภาพก่อนมีการกระทำความผิด
2. ประกันภัยอิสรภาพหลังมีการกระทำความผิด
หมายเหตุ  ประกันภัยอิสรภาพหลังมีการกระทำความผิด โดยปกติสามารถขอทำประกันได้ทุกข้อหาความผิด  ยกเว้น ความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และ ความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ

รับจดทะเบียนธุรกิจ พาณิชย์ทุกประเภท

 # # #  จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด  # # #
# # #  จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า  # # #

สนใจติดต่อ ทนายรักศักดิ์  โทร. 0 9160 3768
e-mail : sakpr_law@hotmail.com