รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ลูกค้ารายใหม่ลด 50% Tel.02-667-4008
ภัคพงศ์
14 มิ.ย. 2550
http://www.account.co.th
tel.02-667-*08,02-667-*09
บริษัท เอส ที เอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด เป็นสำนักงานบัญชี
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรฐานในการจัด
ทำบัญชีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี ซึ่งบริหารงานโดยทีมผู้บริหาร
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี
ทางเราให้บริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
ทำบัญชีและยื่นภาษีทุกประเภท สอบบัญชี วางระบบบ้ญชี ตรวจสอบภายใน
................................................................................................
====โปรโมทชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่=====
หากท่านสนใจที่เลือกใช้บริการของเรา ทางเราจะมอบส่วนลดค่าทำบัญชี
ให้ท่าน 50%
................................................................................................
บริการทำบัญชี
ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท
ขอบเขตงานที่ทำ
รวบรวมและสอบทานเอกสารทางบัญชี
- บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชีที่ทันสมัยและ
กรมสรรพากรรับรอง
- วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสาร
ชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
- จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่
สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุด
รายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท
สิ่งที่ท่านจะได้จากเรา
- รับ-ส่ง เอกสารฟรี
- ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยตรง ฟรี
.............................................................................................................
บริการจดทะเบียนธุรกิจ
ราคาเริ่มต้นที่ 4,500
ขอบเขตงานที่ทำ
- บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล *งหุ้นส่วน
บริษัทจำกัด
- บริการรับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้าน ค้า คณะบุคคล *งหุ้นส่วน
บริษัทจำกัด
- จดทะเบียน เพิ่ม-ลดทุน
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนกรรมการ
ที่อยู่ หรือวัตถุประสงค์
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง