ทัวร์อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 10 วัน 9 คืน พักโรงแรม
หรรษา
20 ก.ค. 2550

สมควรทัวร์   ขอเชิญชวนท่านผู้ปฏิบัติธรรมร่วมเดินทางไปแสวงบุญ
จาริกแสวงธรรมตามรอยบาทพระศาสดา
นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน  ๔  ตำบล
สถานที่ประสูติ   สถานที่ตรัสรู้   แสดงปฐมเทศนา   และสถานที่ปรินิพพาน
ลุมพินี   พุทธคยา   เมืองสารนาถ   เมืองกุสินารา
กรุงราชคฤห์   นาลันทา   เมืองพาราณสี   แม่น้ำคงคา   เชตวันมหาวิหาร  
ชมทัชมาฮาล  1  ใน  7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
กรุงนิวเดลี  ณ  ประเทศอินเดีย  --  เนปาล  ( 10 วัน  9 คืน )
มีพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพุทธประวัติตลอดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพ ฯ  --  เมืองคยา  --  กรุงราชคฤห์
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ( 04 : 00 น. )  เคาน์เตอร์สายการบินอินเดียนแอร์ไลน์
( ชั้นที่ 4 ประตู 10  เคาน์เตอร์ที่ W )  เจ้าหน้าที่บริษัทสมควรทัวร์  คอยให้การต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
เดินทางสู่เมืองคยา  ( 07 : 10 น. )  โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  IC 730
เดินทางถึง  สนามบินเมืองคยา  รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย  ( 08 : *น. ตามเวลาท้องถิ่น )
เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย  1  ชั่วโมง  30  นาที  ผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว
เดินทางสู่  กรุงราชคฤห์  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมราชคฤห์เรสิเดนซี่  หรือเทียบเท่า
ชม  มหาวิทยาลัยนาลันทา  ชม  พิพิธภัณฑ์นาลันทา  ชม  วัดเวฬุวัน  ชม  ตโปธาราม

วันที่*ของการเดินทาง       กรุงราชคฤห์  --  พุทธคยา
ขึ้นยอดเขาคิชกูฎ  ( มีบริการเสรี่ยงแขกค่า บริการเองประมาณท่านละ 700 บาท )
นมัสการ  พระคันธกุฎี  สถานที่ประทับของพระพุทธองค์บนยอดเขาคิชกูฎ  
นมัสการ  สถานที่ซึ่งพระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์  ณ  ถ้ำสุกรขาตา  
นมัสการ  กุฏิพระอานนท์  ชม  คุกที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร  
จากนั้นเดินทางสู่  พุทธคยา  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมสุชาดา  หรือเทียบเท่า

วันที่*ของการเดินทาง       พุทธคยา  --  เมืองพาราณสี  
ข้ามแม่น้ำเนรัญชรา  ชม  บ้านนางสุชาดา  ชม  สถานที่พระพุทธองค์ทรงลอยถาดทองคำ  
นมัสการ  พระมหาเจดีย์พุทธคยา  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  
เชิญร่วมทอดผ้าป่า*ัคคี  ( ตามกำลังศรัทธา )  ณ  วัดไทยพุทธคยา
เดินทางสู่  เมืองพาราณสี  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเมราเดน  หรือเทียบเท่า

วันที่*ของการเดินทาง       แม่น้ำคงคา  --  เมืองสารนาถ  --  เมืองพาราณสี
ล่องเรือชม*ฝั่งแม่น้ำคงคา  ชม  พิธีการอาบน้ำล้างบาป  การบูชาพระอาทิตย์  
และพิธีการเผาศพของชาวฮินดู  ชม  โรงงานทอผ้าไหมกาสี  
เดินทางสู่  เมืองสารนาถ  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  นมัสการ  ธัมเมกขสถูป
นมัสการ  เจาคันธีสถูป  ชม  วิหารอนาคาริก  ชม  พิพิธภัณฑ์สารนาถ  
เดินทางกลับ  เมืองพาราณสี  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเมราเดน  หรือเทียบเท่า

วันที่*ของการเดินทาง       เมืองพาราณสี  --  เมืองกุสินารา
เดินทางสู่  เมืองกุสินารา  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมโลตัสนิกโก้  หรือเทียบเท่า
นมัสการ  พระพุทธรูปปางไสยาสน์  ในท่าขณะดับขันธ์ปรินิพพานที่ประดิษฐานใน
พุทธวิหารปรินิพพาน  ถวายเครื่องสักการะ  ปิดทองฝ่าพระบาท  
นมัสการ  พระสถูปปรินิพพาน  นมัสการ  มกุฎพันธนเจดีย์  หรือ รามภาร์
เชิญร่วมทอดผ้าป่า*ัคคี  ( ตามกำลังศรัทธา )  ณ  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

วันที่*ของการเดินทาง       เมืองกุสินารา  --  ลุมพินี  --  เมืองสาวัตถี
เดินทางผ่าน  เมืองโสเนาว์ลี  เมืองชายแดนประเทศอินเดียและเนปาล  เข้าสู่  ลุมพินี  
สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ  มีเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
ชม  ศิลาจารึกสลักภาพประสูติในวิหารมายาเทวี  ชม สระโบกขรณี  อายุกว่า 2,300 ปี
เดินทางสู่ เมืองสาวัตถี  ( เชตวันมหาวิหาร )  เข้าสู่ที่พัก  โรงแรมโลตัสนิกโก้  หรือเทียบเท่า

วันที่*ของการเดิน       เมืองสาวัตถี  --  เมืองลัคเนาว์  --  เมืองอัคระ
ชม  เมืองสาวัตถี  เมืองที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานถึง 25 พรรษา  
ชม  ธรรมสภา  กุฎีพระอรหันต์  มูลคันธกุฎี   และอารามต่าง ๆ  ของพระอรหันต์    
ชม  บ้านบิดาขององคุลีมาล  ชม  สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมาณวิกา
เดินทางสู่  เมืองลัคเนาว์  สู่สถานีรถไฟเมืองลัคเนาว์  เพื่อเดินทางสู่  เมืองอัคระ  
โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2 ขบวน AVADH  EXPRESS  ( 22 : 00 น. )

วันที่*ของการเดินทาง       เมืองอัคระ  --  ชมทัชมาฮาล
เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองอัคระ  ( 07 : 00 น. )  เข้าสู่ที่พัก โรงแรมคลาร์ค หรือเทียบเท่า  
จากนั้นชม  ทัชมาฮาล  1  ใน  7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ชม  พระราชวังอัคระฟอร์ด  
ชม  ห้องมุข*เหลี่ยม  ชม สถานที่ที่พระเจ้าชาร์จาฮาลถูกลูกชายคุมขังไว้จนสิ้นพระชนม์  
ชม  สวนโมกุล  

วันที่*ของการเดินทาง       เมืองอัคระ  --  กรุงนิวเดลี  --  กรุงเทพ ฯ
เดินทางสู่  กรุงนิวเดลี  ชม  กรุงเดลี  ผ่านชม  ย่านธุรกิจการค้า  ทำเนียบประธานาธิบดี
ประตูชัยของประเทศอินเดีย  ( INDIAN  GATE )  อิสระให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองบริเวณ
*การค้าใต้ดิน  ( ปาลิก้า )  และที่ย่านถนนจันปาท  จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ
อินทิราคานธี  เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย  ( 21 : 30 น. )  

วันที่*ของการเดินทาง       กรุงเทพ ฯ
เดินทางสู่  กรุงเทพ ฯ  ( 00 : 50 น. )  โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  IC 853
เดินทางถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  กรุงเทพ ฯ  ( 06 : 10 น. )

สนใจกรุณาติดต่อได้ที่  
บริษัท สมควรทัวร์ แอนด์  เอส.ที.เอส. ทราเวล  จำกัด
1*2 – 4  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  มักกะสัน  ราชเทวี  กรุงเทพ ฯ 10*0
โทร.  02-250-1551-2 , 02-251-1320-1  โทรสาร 02-255-5534
http://www.somkuantour.com  ,  stsinter@cscoms.com
คุณหรรษา  081-*0-5329  hunsa_r@hotmail.com