ทัวร์ เขมร  3 วัน 2 คืน โดยรถพัก 4 ดาว // พิเศษ...ล่องโตนเลสาบ 5,500.-
gusto world tour
11 ก.ย. 2550
เขมร  3 วัน 2 คืน โดยรถ
พัก 4 ดาว // พิเศษ...ล่องโตนเลสาบ
กำหนดการเดินทาง  14-16,28-30 ก.ย./12-14,21-23,26-28 ต.ค. /ออกเดินทางทุกวันศุกร์
วันแรก กรุงเทพ-ปอตเปต(05.00-08.00) ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เสียมเรียบ / ผ่านศรีโสภณ.....
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 4 ดาว / Angkor  Hotel
วันที่สอง อาหารเช้า / เที่ยวปราสาทบันทายสรี/ปราสาทตาพรหม/อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
นครธม /ปราสาทบายน/ปราสาทนครวัต / อาหารค่ำ พร้อมชมโชว์อัปสรา  
...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก 4 ดาว / Angkor  Hotel
วันที่สาม อาหารเช้า /ล่องโตนเลสาบ /ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ  /  ปอตเปต-กรุงเทพ (16.00-20.00)
ราคา  5,500 บาท