กุ้ยหลิน สวรรค์บนดิน กับ ทราเวิล ยู
ทราเวิล ยู
9 ส.ค. 2549
ทัวร์กุ้ยหลิน
5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์
25-29 พฤศจิกายน ราคา 23,900 บาท
27-31 ธันวาคม ราคา 25,900 บาท

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
วันที่สอง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่ง-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หมู่บ้านเย้าแดง-โชว์กุ้ยหลิน
วันที่สาม กุ้ยหลิน-เมืองลับแล-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง- ช้องปิ่งถนนฝรั่ง-ลี่ผู้
วันที่สี่ หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-ถ้ำเฟิงยู-เขาวงช้าง-ช้อปปิ้ง
วันที่ห้า ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ทะเลสาบซาหูหยงหู-เจดีย์คู่เงิน ทอง-กรุงเทพฯ

Please visit
http://www.travelyouthailand.com/tour_detail.php?tour_type_code=grouptour&id=113

สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ
โทรศัพท์: 66 (0) 2-667-0139
แฟ็กซ์: 66 (0) 2-667-0138
อีเมล์:travel@travelyouthailand.com