ให้เช่าพระคำข้าว ,  พระหางหมาก  และธงปู่พระอินทร์
แจ๊ค
27 ก.ย. 2550
ให้เช่า
พระคำข้าวรุ่น 1  จำนวน 2 องค์ ๆ ละ 1,000 บาท
พระหางหมาก  จำนวน 2 องค์ ๆ ละ 700 บาท
ธงปู่พระอินทร์ 11,500 บาท