Green Hotel (Bangkok) ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางของกรุงเทพมหานคร บนถนนจักรพรรดิพงศ์ และถนนพะเนียง (นางเลิ้ง) ใกล้กับถนนราชดำเนินนอก
Green Hotel (Bangkok)
6 ต.ค. 2550
กรีนโฮเต็ล  ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางของกรุงเทพมหานคร บนถนนจักรพรรดิพงศ์ และถนนพะเนียง (นางเลิ้ง) ใกล้กับถนนราชดำเนินนอก ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญ เช่น ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพบก  และ UN ESCAP  เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านสามารถเที่ยวชม พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พระที่นั่งวิมานเมฆ สนามหลวง สวนอัมพร  และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย  
www.geocities.com/greenhotelthailand Tel. 02-629-8740-2 E-mail : greenhotelthailand@hotmail.com

Green Hotel is located near Rajadamneum Avenue, Bangkok, THAILAND which is close to many government agencies, business and shopping centres. Many tourist attractions, such as The Grand Palace, The Chapel Royal of The Emerald Buddha, Vimanmek Mansion, Pra Meru Ground, Amporn Palace and more which are not too far to visit.
www.geocities.com/greenhotelthailand Tel. 662-629-8740-2 E-mail : greenhotelthailand@hotmail.com