*******Count Down ปีใหม่ พักดอยอ่างขาง พิชิตภูชี้ฟ้า ชมทะเลหมอก
คุณปณิษา
25 ต.ค. 2550

COUNT DOWN บนยอดดอย แค้มปปิ้งสบายๆ บนดอยอ่างขาง ชมทะเลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า...ช้อปปิ้งแม่สาย - ไหว้พระธาตุ 12 ราศรี เที่ยวถ้ำเชียงดาว เที่ยวกันแบบไม่ต้องชะโงกทัวร์

ที่พักอ่างขางพักในโครงการหลวง สวนดอกไม้ 80 ปี เป็นกรุ๊ปเดียวเท่านั้น ที่ได้พักในโครงการหลวง ) รับจำนวน จำกัด เพราะห้องพักบนดอยเรามีจำกัดค่ะ

รอบที่ 1 เดินทาง 7-11ธันวคม 2550

รอบที่ 2 เดินทาง 28 ธันวาคม - 1 ม.ค. 2551

แอ่วเหนือ พิชิต 3 ดอย (ดอยอ่างขาง - ดอยตุง - ดอยแม่สลอง- สุสานนายพลต้วน-ชมไร่ชม 001 - ช้อปป้งแม่สาย-ไหว้พระธาตุ 12 ราศรี-ถ้ำเชียงดาว)

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

วันที่สอง เชียงใหม่ - ไหว้พระธาตุ 12 ราศรี-ถ้ำเชียงดาว-ดอยอ่างขาง (พักโครงการหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้ 80 ปี )

วันที่สาม หมู่บ้านชาวเขาบ้านนอแล-ขอบด้ง-วัดร่องขุ่น-ดอยแม่สลอง-สุสานนายพลต้วน ชิมชาไร่ชา 001 (พักดอยแม่สลองวิลล่า)

วันที่สี่ แม่สลอง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-ช้อปปิ้งชายแดนแม่สาย-กว๊านพะเยา

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

โปรแกรมที่ 2 ดอยอ่างขาง-ภูชี้ฟ้า-ชมทิวลิปบาน-มอสิงห์โต- ช้อปปิ้งชายแดนแม่สาย - วัดร่องขุ่น - พระธาตุ 12 ราศรี - ถ้ำเชียงดาว - หมู่บ้านนอแล - ขอบด้ง

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

วันที่สอง เชียงใหม่ - ไหว้พระธาตุ 12 ราศรี-ถ้ำเชียงดาว-ดอยอ่างขาง

วันที่สาม หมู่บ้านชาวเขาบ้านนอแล-ขอบด้ง-วัดร่องขุ่น-ภูชี้ฟ้า

วันที่สี่ ภูชี้ฟ้า-ชมพระอาทิตย์มอสิงห์โต-เก็บภาพทิวลิปบาน-ช้อปปิ้งแม่สาย -กว๊านพะเยา

วันที่ห้า กรุงเทพฯ

ค่าบริการ ท่านละ 6,500 บาท พิเศษ จองภายใน 15 พ.ย. 50

เพียงท่านละ 6,300 บาท

อัตรานี้รวม อาหาร 10 มื้อ ที่พักตามระบุในรายการ ค่ารถท้องถิ่นขึ้นดอย ค่าธรรมการเข้าชม ค่ารถบัสปรับอากาศ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดเส้นทาง ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *******************************************************************************

รับจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ WALK RALLY BOAT RALLY

กีฬาชายหาด ทุกรูปแบบ โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิปริญญาโท นันทนาการ สามารถจัดรูปแบบตามความต้องการของแต่ละองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รูปแบบกิจกรรมเน้นถึงความสนุกสนานสอดแทรกด้วยเนื้อหาและสาระ ค่าบริการจัดตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

hppt://www.tourinthailand.com

Tel 02 5783998 ,02-9071535, 086-5642998 083-8015599

E-mail tourinthailand_amazing@hotmail.com