รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิจัย และการศึกษาอิสระ
แดง
24 พ.ย. 2550
สวัสดีครับ

ให้คำปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน ภาคนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญปริญญาเอก ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่อไปนี้

1. การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. บริการสืบค้นข้อมูลและทวบทวนวรรณกรรม
3. การเขียนโครงร่างงานวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
5. บริการจัดทำรายงาน
6. บริการแปลเอกสาร
7. การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
8.สอนระเบียบวิธีวิจัย สถิติ และการใช้โปรแกรม SPSS

หมายเหตุ บริการทั้งหมดสามารถให้บริการนักศึกษาทุกสถาบัน
ค่าใช้จ่ายแล้วแต่ลักษณะงาน
สนใจติดต่อ คุณแดง โทร 083- 8414675 e-mail : research2000@hotmail.com