รับทำบัญชี วางระบบบัญชี และตรวจสอบบัญชี
komart
1 ธ.ค. 2550
รับทำบัญชี วางระบบบัญชี และตรวจสอบบัญชี


รายละเอียดดังนี้
1. รับจัดทำบัญชีโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ปิดงบการเงินประจำเดือน, งบประจำปี รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน
3. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงภาษีเงินได้อื่นๆ และแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
4. รับวางระบบบัญชี
5. รับตรวจสอบบัญชี
6. จดทะเบียนธุรกิจและนิติกรรมต่างๆ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
komart@sanook.com หรือ ptp_accounting@yahoo.co.th
Tel: 081-7932686 หรือ 02-5999108