FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT
7 ธ.ค. 2550


FIBO สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2551
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการหุ่นยนต์เเละระบบอัตโนมัติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาความสามารถทางการเเข่งขันเชิงอุตสาหกรรม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://study.fibo.kmutt.ac.th


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร 2 ปีเเต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 4 ภาคการศึกษา ประมาณ 200,000 บาท
กำหนดการเปิดรับสมัคร
รอบ 1 เดือนมกราคม เเละ รอบ 2 เดือนมีนาคมของทุกปี
กำหนดการเปิดการศึกษา
เดือนมิถุนายนของทุกปี
วันเเละเวลาเรียน
วันจันทร์-ศุกร์ 18.00-21.00 น.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ป.ตรี  วุฒิ วศ.บ วท.บ คอ.บ อส.บ หรือเทียบเท่า
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
-สอบข้อเขียนแบ่งเป็น 3 หมวด
หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
หมวดวิชาพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
-สอบวัดผลภาษาอังกฤษ(Placement Test) หรือใช้ผลสอบ TOEFL 500 คะเเนนขึ้นไปสามารถมายื่นได้
วิธีการรับสมัคร
1.การสมัครผ่านเว็บไซต์: http://www.admission.kmutt.ac.th/   วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2550 ถึงศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551

2.การส่งหลักฐานการสมัคร
2.1 ทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ มจธ.     ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
2.2 ด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ มจธ.         ภายในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน                                                        วันพุธที่  13 กุมภาพันธ์    2551

สอบข้อเขียน                                                                                                 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                                                      วันที่ 2 มีนาคม 2551

สอบสัมภาษณ์                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551

ประกาศผลสอบคัดเลือก                                                                       วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาความสามารถทางการเเข่งขันเชิงอุตสาหกรรม
ระยะเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตร 2 ปีเเต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 4 ภาคการศึกษา ประมาณ 200,000 บาท
กำหนดการเปิดรับสมัคร
รอบ 1 เดือนมกราคม และรอบ 2เดือนมีนาคมของทุกปี
กำหนดการเปิดการศึกษา
เดือนมิถุนายนของทุกปี
วันเเละเวลาเรียน
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-20.00 น.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาในรัดับปริญญาตรี ได้รับวุฒิการศึกษา วศ.บ วท.บ และบริหารศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์การทำงาน
วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์
-สอบวัดผลภาษาอังกฤษ(Placement Test) หรือใช้ผลสอบ TOEFL 500 คะเเนนขึ้นไปสามารถมายื่นได้
วิธีการรับสมัคร
1.การสมัครผ่านเว็บไซต์: http://www.admission.kmutt.ac.th/   วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2550 ถึงศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551

2.การส่งหลักฐานการสมัคร
2.1 ทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ มจธ.     ภายในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
2.2 ด้วยตนเอง ยื่นหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักบัณฑิตศึกษาฯ มจธ.         ภายในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน                                                        วันพุธที่  13 กุมภาพันธ์    2551

สอบข้อเขียน                                                                                                 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                                                      วันที่ 2 มีนาคม 2551

สอบสัมภาษณ์                                                                                      วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551

ประกาศผลสอบคัดเลือก                                                                       วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
)