รับปลูกยางพารา
แดง06

7 ม.ค. 2551
รับเหมาปลูกต้นยางพาราทั่วประเทศ
จำหน่ายต้นกล้ายางพาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมส่งออกผ่านด่านศุลกากรถูกต้อง
ติดต่อ 081-8846235 / 084-5019000