รับจัดงานนิทรรศการ,รับจัดงานสัมมนา ในรูปแบบหลักสูตรอบรม กิจกรรมนันทนาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
1963

17 ก.ค. 2551
บริษัทฯ รับจัดงานนิทรรศการและ สัมมนาทางวิชาการรวมทั้งฝึกอบรมโดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯให้มีศักยภาพสูงสุดเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตนั้นคือ  การพัฒนาบุคลากรในองค์กร      
          ทางบริษัทฯ มีความเข้าใจในสภาวะทางสังคมที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน    ทำให้องค์กรต่างๆ  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้บุคลากรสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด                            
ดังนั้นทางบริษัทฯ  จึงรับจัดสัมมนาฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการให้กับองค์กรและบริษัทฯ ต่างๆ ในการพัฒนาทีมงานทุกหัวข้อที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งรับจัดสัมมนาเชิงกิจกรรมไม่ว่าจะในรูปแบบของ Walk Rally, Team Building, Sport Day หรือ กิจกรรม Adventure ต่างๆ เพื่อความสมานสามัคคีในหน่วยงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
         เพียงแจ้งกับเราว่าท่านต้องการจัดสัมมนาในรูปแบบไหนและ มีงบประมาณเท่าใด   ทางบริษัทฯ จะคิดรูปแบบในการจัดสัมมนาตามที่ท่านต้องการได้ทันที เรามีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดให้กับองค์กรของท่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่:  คุณพิชญ์ธนาภร  วัฒนาไพบูลย์
บริษัท เอ็กซ์ซิบิชั่น แอนด์ แมนเน็จเม้นท์ เน็ทเวิร์ก จำกัด
355/9 ซอยอุดุมสุข30 ถนนสุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร:  02- 399-5585-9
http://www.emnexhibition.com
E-mail: info@emnexhibition.com