วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College - MUIC เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)
ake3333

22 เม.ย. 2552
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College - MUIC เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Management Program in Tourism and Hospitality Management (International Program) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นผู้นำที่มีความรอบรู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถในทุก ๆ ด้านและเป็นมืออาชีพที่สามารถยกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ นอกจากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถเป็นนักวิจัย นักวิชาการ ผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ แวะที่เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th/tim