หลักสูตรอบรม การบริหารโครงการ : TOR / LOG-FRAME / PMBOK
รสริน09

18 ส.ค. 2552
หลักสูตรอบรม การบริหารโครงการ : TOR / LOG-FRAME / PMBOK

ยินดีขอแนะนำ หลักสูตรอบรมพิเศษสำหรับองค์กรหรือผู้ที่ต้องการเสริมทักษะการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  มีเพียง 3 หลักสูตรให้เลือก ดังนี้
1. การบริหารโครงการ  
2. การพัฒนาภาวะผู้นำและการแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์
3. การพัฒนาทีมงานและการบริหารความขัดแย้ง
หลักสูตรการบริหารโครงการเป็นอย่างไร:
หลักสูตรการบริหารโครงการเป็นหลักสูตรเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้นำ เพราะผู้นำจะต้องรู้เป้าหมาย  รับผิดชอบทีมงานหรือมอบหมายงานให้ทีมงานทำงานให้สำเร็จราบรื่น  มีทิศทาง  การสั่งการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดลำดับกระบวนการบริหารดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย่ำ  ดังนั้น ขอบเขตการอบรมบริหารโครงการจึงเป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าอย่างมากสำหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร สร้างคนให้รู้จักหลักการบริหารงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรของการบริหารโครงการในชุดนี้ (โดย อ.ภูดิศ) ได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไว้หมดแล้ว  ได้แก่  
Team Building & Development
Positive Thinking
Conflict Management
Problem Solving & Decision Making
Assignment & Delegation
Work Planning
Communication System
Work Controlling & Follow up
Leadership
Logistic Management
Supply Chain Management
Strategic Management (basic review)
Result Based Management
Value Management
Feasibility Study (basic review)
Etc.


เมื่อเข้าใจหลักการบริหารจัดการโครงการแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องไปเรียนหลักสูตร ย่อยๆ ดังกล่าวข้างต้นอีกแล้ว เพราะพื้นฐานแนวความคิดกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน  ไม่มีความจำเป็นต้องเรียนแยกส่วนให้เกิดการสับสนอีก
หลักสูตรการบริหารโครงการ (เฉพาะ อ.ภูดิศ) เป็นหลักสูตรรวบยอดแนวคิดพื้นฐานต่างๆ มาแทรกไว้ใน ตลอดวงจรการบริหารโครงการ ทำให้รู้ว่าองค์ความรู้ต่างๆ ใช้อย่างไร เมื่อไหร่ ได้ชัดเจน  นอกจากนี้ยังใช้ตัวแบบ จากประสบการณ์จริง
ตัวแบบที่ใช้คือ การบริหารโครงการ ด้านการก่อสร้าง
ทำไมต้องใช้ตัวแบบนี้เป็นกรณีศึกษา? ...บางคนคิดว่าเป็นตัวแบบที่ยุ่งยาก ไม่ประยุกต์ตรงกับงานของลูกค้า ขององค์การตนเอง....  หากคิดแบบนั้นคือการคิดแบบผู้คิดยังไม่เข้าใจกระบวนการศึกษาที่แท้จริง....เพราะคิดว่าจะนำเอาสิ่งง่ายๆ ตัวแบบง่ายๆ นำไปประยุกต์กับงานที่ซับซ้อนในองค์การ...คิดว่าจะอบรมแล้วนำไปใช้เป็นสำเนาใช้จริงได้เลย....ซึ่งไม่ถูกต้อง  เป้าหมายการอบรมคือ ได้ความรู้ที่กระจ่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง  มิใช่อบรมแล้วสำเนานำไปใช้  การประยุกต์จะต้องประกอบด้วยปัญญา  สิ่งใดดี สิ่งใดเหมาะ  ให้รับไว้นำไปปฏิบัติ ดังนั้น ตัวแบบที่ซับซ้อน จึงจะเป็นสิ่งดี คุ้มค่ากับการได้เรียนรู้มากที่สุด
....ตัวแบบที่ซับซ้อนเท่านั้น  จึงจะเป็นบทเรียนที่ใช้สำหรับการอ้างอิงงานที่ซับซ้อนได้....  
ตัวแบบที่ซับซ้อน มีผลอย่างไร?
1. จะทำให้เข้าใจงานที่ซับซ้อนได้ดี   วางโปรแกรมดำเนินงานได้อย่างแม่นยำขึ้น
2. จะทำให้เข้าใจบทบาทของตนเองได้ดี  เป็นพื้นฐานการปรับปรุงระบบการทำงานของแต่ละบุคคลได้  ทำให้เกิดงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สามารถทำงานที่สำคัญ ๆ ได้
4. การเปลี่ยนแปลงความคิด: ….ได้เห็นแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม
ตัวแบบง่ายๆ หรือ ตัวแบบที่เหมือนกับงานที่ทำปัจจุบัน จะมีผลเป็นอย่างไร?
1. ไม่สามารถวางโปรแกรมงานที่ซับซ้อนได้
2. เข้าใจบทบาทของตนเองแบบเดิมๆ  ไม่เข้าใจงานที่ซับซ้อนกว่า ไม่เข้าใจหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้าง เพราะว่าไม่เคยทำงานที่ซับซ้อนมาก่อน  
3. ไม่มีความเชื่อมั่นที่จะทำงานสำคัญ ๆ ให้สำเร็จ
4. ความคิดไม่เปลี่ยนแปลง  เพราะ ชอบทำงานที่มีแผนงานแบบเดิมๆ ซ้ำ ๆ หรือ สไตล์การบริหารแบบเดิม ๆ
หลักสูตรการบริหารโครงการ (โดย อ.ภูดิศ) เป็นหลักสูตรการบริหาร ไม่ใช่หลักสูตรการจัดการ เหมือนหลักสูตรการจัดการโครงการก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป เพราะจะเน้นเทคนิคด้านการจัดการต่างๆ หรือมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรเป็นหลัก  
ทำไมทุกคนต้องเรียนการบริหารโครงการ?
1. การบริหารโครงการคือ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์
2. การบริหารโครงการคือ เรื่องที่ทำให้จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการ(Project Purpose)เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดผลสำเร็จ สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้
3. สามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ สามารถวางแผนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
4. การบริหารโครงการ จะมีระบบที่ถูกจัดรองรับสำหรับ การบริหารในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น เชิงรุก การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารความขัดแย้ง ฯลฯ
5. เมื่อเข้าใจระบบการบริหารโครงการในตัวแบบที่ซับซ้อน จะสามารถเข้าใจแนวทางบริหารงานอื่นที่ซับซ้อนได้ สามารถนำไปกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในรูปแบบการบริหารปรัชญาเชิงเทียบเคียง

หลักสูตร 2 วัน (มี CD mini manual สำหรับการบริหารโครงการแจก)

ศึกษาโปรแกรมในหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://goodvalue.igetweb.com/index.php?tokenID=87a675f30d328b9e6d21a3653a229a7a
http://goodvalue.igetweb.com/index.php?mo=3&art=249959
หรือติดต่อตรง อ.ภูดิศ ผู้ออกแบบหลักสูตรและบรรยาย ที่ 0815452811

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำและการแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร: เพราะเป็นหลักสูตรมุ่งเน้นการเสริมทักษะภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักของการสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสร้างทีมงานให้เกิดขึ้น ดังนั้นหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเข้าใจในระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาความคิด เสริมสร้างมุมมองให้กว้าง ในเชิงลึก และรอบคอบมากขึ้น ดังรายการต่อไปนี้
- เข้าใจคุณลักษณะของผู้นำ ด้วยตนเองและโดยกลุ่มกิจกรรม
- เข้าใจหลักการบรรลุความสำเร็จของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน
- แนวทางการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
- พัฒนาทักษะการคิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
- กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมอย่างผู้นำที่เหมาะสม
หลักสูตร 1 วัน

หลักสูตรการพัฒนาทีมงานและการบริหารความขัดแย้ง เป็นอย่างไร : การสร้างทีมงานให้สามารถทำงานให้ประสานกันจะเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล อย่างมืออาชีพ   หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นของการวางระบบบริหารงานและบุคคลจะทำอย่างไร? เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเข้าใจระบบและการทำงานร่วมกันโดยมีทิศทางที่ชัดเจน เชิงบูรณาการ และการปฏิบัติตนให้สามารถร่วมทำงานกับผู้อื่นได้ดี  
- เข้าใจถึงปัจจัยการสร้างทีมงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
- การประสานความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา เชิงบูรณาการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
- เทคนิคการจัดระบบการบริหารเพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณสมบัติพื้นฐานการพัฒนาทีมงาน
หลักสูตร 1 วัน

ศึกษาเพิ่มเติมที่
http://goodvalue.igetweb.com/index.php?tokenID=87a675f30d328b9e6d21a3653a229a7a
http://goodvalue.igetweb.com/index.php?mo=3&art=249959
หรือติดต่อตรง อ.ภูดิศ ผู้ออกแบบหลักสูตรและบรรยาย ที่ 0815452811


ขอบคุณค่ะ
รสริน