มหกรรมพืชสวนโลก เชียงใหม่-บ้านกวาย-พระธาตุลำปางหลวง 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 3499 บาท
คุณพิงค์กี้
24 ต.ค. 2549
มหกรรมพืชสวนโลก เชียงใหม่-บ้านกวาย-พระธาตุลำปางหลวง 3 วัน 2 คืน ราคาเพียง 3499 บาท

กำหนดการเดินทาง : 3-6/10-13/17-20 พ.ย.
1-4/15-18/22-25 ธ.ค.
5-8/12-15/19-22/26-29 ม.ค.

อัตรานี้รวม
ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมสุขภัณฑ์อย่างดี
ค่าน้ำอัดลม น้ำเปล่า น้ำแข๊ง ขนมขบเคี้ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พักจำนวน1คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพิงค์กี้
happy world service
tel 02 7467119
www.happywoldservice.com