จำหน่ายเรซินของที่ระลึก จากโรงงาน
ณัชชา 01-5915124
27 มี.ค. 2549
มีเรซิน เช่น ฮกลกซิว พระซังกระจาย กวนอู ช้างไทยลวดลายต่างๆ พระ รวมทั้งของปัตติมากรรม โรงงานขายเอง