รับวางระบบบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานนักบัญชีและมีผู้สอบบัญชีรับเซ็นต์รับรองงบฯ ลดราคาให้พิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่
ปลา
5 ก.พ. 2550
รับวางระบบบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานนักบัญชีและมีผู้สอบบัญชีรับเซ็นต์รับรองงบฯ ลดราคาให้พิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่

-จัดทำสมุดบัญชี และปิดงบการเงิน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร วางแผนให้ลูกค้าเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัดที่สุด
-ให้คำแนะนำระบบบัญชีและระบบเอกสาร เอกสารเบื้องในการจัดบัญชี
-ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ราคา : สอบถามราคาเพื่อการตัดสินใจ บาท