โปรโมชั่นสุดคุ้ม โตเกียว 29900.- รีบจองเข้ามาเร้ว
กลินท์ ฮอริซอน ฯลฯ
22 ก.พ. 2550
บริษัท กลินท์ ฮอริซอน อินเตอร์ ทราเวล บิซิเนส ฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนอุทิตย์อุทัย เดินทางสู่กรุงโตเกียว  สัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิ  สัมผัสวิธีการทำไร่วาซาบิ  ช้อปปิ้งสินค้าราคาแสนพิเศษที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ตท์  สินค้าทันสมัยถูกใจวัยรุ่นที่ฮาราจูกุ  ช้อปปิ้งสินค้าอินเทรนของญี่ปุ่นที่ชิบุย่า  เลือกหาสินค้า นาๆชนิดที่ชินจูกุ  ตบท้ายเดินชมสินค้าไฮโซของญี่ปุ่นที่ ย่านกินซ่า  นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่า  ช้อปปิ้งของดีราคาถูกที่ร้าน 100 เยน
กำหนดการเดินทาง 8 – *  15 – 18  22 – 25  29 มี.ค. – 1 เม.ย.  2550
วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ
20.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ( ผู้โดยสารขาออก ) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ J
23.40 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
วันที่สอง นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ไร่วาซาบิ – โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ตท์
07.30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในลักษณะรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว นำท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบกระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปน แอลป์ที่ทอดตัวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวย) นำท่านเดินทางสู่ “ ไร่วาซาบิ ”  อาหาร(เครื่องเคียง) ที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ” จำนวนมากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูกและการนำมาทำเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ทำมาจากวาซาบิ เพื่อเป็นของฝากจากประเทศญี่ปุ่น  อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของไร่ที่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตา


เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  สมควรแก่เวลา จากนั้น นำท่านการช้อปปิ้งสุดมันส์กับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIN YOKOHAMA HOTEL (นาริตะ) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งจุใจกับ – ย่านฮาราจูกุ  – ย่านชิบุยะ – ย่านชินจูกุ – ย่านกินซ่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินช้อปปิ้งยังย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง “ตรอกทาเคชิตะ” สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดที่วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลาด” มักมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป  สองข้างทางปลูกต้นเซลโกเวียเป็นทิวแถว  จากนั้นนำท่านเดินท่างสู่ “ ย่านชิบุยะ” เป็นศูนย์กลางของแฟชั่นวัยรุ่นในญี่ปุ่น ตึกแฟชั่นที่วัยรุ่นหญิงส่วนมากชอบมาเดินจับจ่ายซื้อของกันคือ ตึก(109)อิจิมารุคิว บนตึกมีเสื่อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและ แฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย นอกจากตึกนี้แล้วบริเวณใกล้ๆสถานีรถไฟชิบุยะ ก็ยังมีห้างสรรพสินค้าต่างๆรายล้อมเต็มไปหมด โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบ ONITSUKA TIGER รองเท้ายอดฮิตแห่งเมืองปลาดิบ สัญลักษณ์เด่นๆของชิบุยะคือรูปปั้นสุนัช ชื่อ ฮาชิโกะ อยู่หน้าสถานีรถไฟชิบุยะเลย บริเวณนี้มักเป็นจุดนัดพบของคนหนุ่มสาว
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า นำท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น มีทั้งโรงน้ำชา ร้านค้า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง  จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชมย่าน “กินซ่า” ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง แบรนด์เนมมากมาย สนุกสนาน กับการช้อปปิ้ง “ถนนชูโอ” บางครั้งก็เรียกว่า “ถนนกินซ่า” หรือเลือกซื้อของห้างดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้านบูติค เครื่องสำอางค์ชั้นนำจากทั่วโลก นาฬิกาหรู เลือกชมเครื่องใช้ไฟฟ้ายัง “อาคารโซนี่” ที่กลายเ ป็นจุดนัดพบ ด้านนอกเต็มไปด้วยวัยรุ่นที่มายืนรอคู่นัด ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องใช้ฟ้ารุ่นล่าสุดและยังมีโชว์รูมของโตโยต้าอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า  
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL  (นาริตะ) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ นาริตะ – วัดอาซากุสะ – เอออน พลาซ่า – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   นำท่านเที่ยวชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “ คามินาริมง ( ประตูฟ้าคำรณ )” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “เอออน ช้อปปิ้ง พลาซ่า”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวัน) ช้อปปิ้งกันต่อที่ “เอออน ช้อปปิ้ง พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า,เครื่องสำอาง เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่รราคาแสนจะถูก  อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลื่อกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน “สนามบินนาริตะ”
17.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
22.15 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม …..    **************************************************************************************************
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น
     โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อประโชยน์สูงสุดของทุกท่าน
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ   29,900 บาท.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ   27,900 บาท.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ   25,900 บาท.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ   23,900 บาท.-
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ     4,000 บาท.-