วันแม่พาแม่เที่ยวมาเลย์-สิงคโปร์
sale
18 พ.ค. 2550
.....วันแม่ปีนี้ เรายินดีนำท่านและคุณแม่ท่องเที่ยวยัง เก็นติ้งไอแลนด์ สถานที่พักผ่อน ตากอากาศและคาสิโนระดับโลกบนยอดเขาสูง 600 ฟุตจากระดับน้ำทะเล เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมนครปุตราจา เมืองที่ทันสมัยและมีความก้าวหน้าของมาเลเซีย

    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สิงคโปร์ ประเทศที่มีขนาดเล็กแต่มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นำท่านสู่เกาะเซนโตซ่า สถานท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การทัศนาจร และน่าศึกษาค้นคว้า นำท่านชมน้ำพุดนตรี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง under water world ศึกษาธรรมชาติที่สวนนกจูร่ง ตบท้ายด้วยการช้อปปิ้งอย่างเพลินเพลินก่อนเดินทางกลับ.....

กำหนดการเดินทาง  10 -13 ส.ค. 50  โดยสายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง
10  ส.ค.  50            กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ –เก็นติ้งไฮแลนด์( มาเลเซีย )
ศุกร์     0700           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น4) ประตู 2
                               เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ฟ  #D7- D *  สายการบินไทย
                               เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯให้การต้อนรับ
             0900           ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG 415 บินตรง
                                สู่กัวลาลัมเปอร์
             *10            ถึงกัวลาลัมเปอร์ ( ตามเวลาท้องถิ่น ) นครหลวงแห่ง
                                รัฐสลังงอร์ หลังจากตรวจเอกสารเดินทางแล้วไกด์ท้องถิ่น
                                ให้การต้อนรับนำขึ้น รถโค๊ชสู่ตัวเมือง
             1300            อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
              บ่าย            นำคณะออกเดินทางสู่สถานตากอากาศ
                                “ เก็นติ้งไฮแลนด์ “ นครแห่งความบันเทิง และเป็น
                               เมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี   อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล
                               6000 ฟิต ท่านจะสนุกสนานกับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า
                             SKY WAY ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่ใหม่ล่าสุดสะดอวก
                             และปลอดภัย มีความเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้ 6 เมตร
                              ต่อวินาที สัมผัสกับปุยเมฆ หมอกอันหนาทึบและอากาศ
                             ที่บริสุทธิ์ ( โปรดเตรียมเสื้อกันหนาวติดตัว ไปด้วย)
                             นำเข้าที่พัก Genting Highland
               ค่ำ          อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                              “หากท่านสนใจเข้าสถานคาสิโน  กรุณาแต่งกายสุภาพ
                             หรือท่านใดจะสัมผัสกับทางเลือกใหม่ในการ ท่องเที่ยว ณ
                             First World Plaza ณ เก็นติ้ง ซิตี้ ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วย
                             ร้านค้า ร้านอาหารและ เครื่องเล่นนานาชนิด ตื่นตาตื่นใจ
                             กับรูปปั้นขนาดใหญ่ของเทพีเสรีภาพ และออสการ์
                            เปรียบเสมือนคุณได้ไป
                                เยือนกับสถานที่แห่งนั้นด้วยตนเอง
* สิงหาคม 50            เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลา ลัมเปอร์
เสาร์       0800            อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
             0900            อำลายอดเขาเก็นติ้ง เดินทางสู่กัวลา ลัมเปอร์ โดยกระเช้า
                                ลอยฟ้า นำชมตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของ
                                ประเทศมาเลเซีย  ชมจตุรัสเมอร์เดก้า ( ลานอิสระภาพ)
                                ที่ทุกๆวันชาติ ชมมาเลเซียจะมา ชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลอง
                                และมีงานรื่นเริงกัน ที่นี่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
                                100 เมตร ธงชาติของประเทศอังกฤษได้ถูกลดลงครั้ง
                                สุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และธงชาติมาเลเซีย
                                ขี้นแทนที่ แวะถ่ายรูป บริเวณ ด้านหน้าของ พระราชวัง
                                อีสตาน่า ไนการ่า ผ่านชมอาคารสุลต่านอับดุล ซามัคที่
                                สร้างแบบอาหรับมอริส งดงามตา ผ่านชม KL TOWER
                                ซึ่งสูงติดอันดับ 4 ของโลก
                                และแวะถ่ายรูป ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก “ ตึกปิโตรนัส”
           *00            อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
           บ่าย            นำคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา เมืองหลวงแห่ง
                               ใหม่ของมาเลย์เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล นำชมมัสยิด
                               สีชมพู อาคารที่ทำการรัฐสะพานแขวนทะเลสาบ
                               ที่มีทัศนียภาพสวยงาม สมควรแก่เวลานำเข้าที่
                               พัก Grand Continental Hotel หรือเทียบเท่า
          1800           อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

* สิงหาคม 50           กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ “เที่ยวเกาะเซนโตซ่า-น้ำพุดนตรี”
อาทิตย์    0800           อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
             0900           ออกเดินทางโดยรถสู่สิงคโปร์ โดยเส้นทางโยโฮบารู
                                แวะถ่ายรูปกับ Mer Lionสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
                                ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี เป็นรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลา หันหน้า
                               ออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม  
                               การออกแบบ ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน
                                ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น
            *00           อาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
            บ่าย           นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสู่ “ เกาะเซนโตซ่า “
                               ชมวิวทิวทัศน์ของท่าเรือสิงคโปร์
                               นำชม Image of Singapore นำท่านเข้าสู่ “พิพิธภัณฑ์หุ่น
                               ขี้ผึ้ง ชมประวัติความเป็นมา ประเพณี และวัฒนธรรม
                               ซึ่งตกแต่งและสร้งบรรยากาศได้อย่างสมจริง
                               สมควรแก่เวลานำชมน้ำพุดนตรี ซึ่งได้รับความนิยม
                              จากนักท่องเที่ยว
                               ( รวมอาหารค่ำ ) พัก Grand Central หรือเทียบเท่า

13 สิงหาคม 50          เที่ยวสวนนกจูร่ง-กรุงเทพฯ
จันทร์     0800          อาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
             0900         นำท่านเดินทางสู่สวนนกจูร่ง มีพื้นที่กว่า 20 เอเคอร์
                               มีนกมากกว่าห้าพันชนิด นำชมนกเพนกวิน ที่เล่นสนุก
                              สนานในสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น  มาเหมือนกับอยู่ในขั้วโลก
                              เหนือ ชมการแสดงของนกเยี่ยว Fuji World   of Hawks  
                               ตลอดจนชมการแสดงของนกแสนรู้ พร้อมถ่ายรูปเป็น
                              ที่ระลึกกับนกฟลามมิงโก้ Lodge of Flamingo Lake
             *00         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                              จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยย่านออร์ชาร์ต
             1715          ออกเดินทางจากสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ TG 4*
             1835         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

รวมด้วย -ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธรรมดาไป-กลับ
-ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำทัศนาจรตามรายการ
-ค่าอาหารทุกมื้อดังระบุ
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าบัตรผ่านประตู
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 200,000 บาท
-เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ไม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์
-ค่าทิป ไกด์ และพนักงานขับรถ

หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
                     โดยถือประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ
                    -บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากสายการบินหรือ
                     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปรับราคาสูงขึ้น
                    -หนังสือเดินทาง( ไทย ) ต้องไม่หมดอายุก่อนวันเดินทาง
                    6 เดือนอย่างต่ำ

***หากท่านสำรองที่นั่งภายในวันนี้ ลดค่าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท ทันที