2 ที่สุดท้าย ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน โดยสายการบิน CA ราคาพิเศษเพียง 18900 .- ด่วนจ้า
คุณพิงค์กี้
19 มิ.ย. 2550
โปรแกรม เดินทางวันที่ 27 - 1 ก.ค 2550 ราคาท่านละ 18900.-

วันที่* กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
วันที่* ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กายกรรม
วันที่* ปํกกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – บัวหิมะ – โรงงานหยก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
วันที่* ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - หอฟ้าเทียนถาน
วันที่* วัดลามะ – Under Water World - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพ

หมายเหตุ
•ราคารวม ภาษีสนามบินไทย 700 บาท แล้ว / ราคารวม ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท แล้ว
•ราคารวมภาษีสนามบินจีน 90 หยวน, รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง 50 อเมริกันดอลล่าห์ และ รวมค่าประกันภัยทางอากาศ แล้ว (เช็คเมื่อ 18 ตุลา 48)
•บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว / ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน*ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
•ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก, ค่าบริการไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
•ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีสายการบินขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือประกาศค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

สอบถามรายละเอียด และขอโปรแกรมได้ที่ HAPPY WORLD SERVICE
ติดต่อ = = = > คุณพิงค์กี้ 02 7467*9 Call Center *