ROBOACTOR สามารถใช้รีโมท บังคับได้
hitech-bangbon
7 ก.ค. 2550
ROBOACTOR *ารถใช้รีโมท บังคับได้
เดินหน้า ,หลัง ,ซ้าย,ขวา และเอียงตัวซ้าย ขวา ได้
*ารถเก็บกระป๋องได้
และเต้นพร้อมเสียงได้
มีโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมให้ ROBOBOT ทำตาม

ราคา 2700 บาท

สนใจ*ารถดูได้ที่ www.hitechkit-bangbon.com

028993417