หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา พชภ.

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
Hill Area and Community Development Foundation (HADF)

 
ติดต่อ : 129/1 ม. 4 ถ.ป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

อีเมลล์ :
เว็บไซต์
: http://www.hadf.org

แนะนำมูลนิธิ :

ประเทศไทย มีประชากรชาวเขาประมาณ 1,000,000 คนอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก ของประเทศ ส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศจีนพม่าและลาวตั้งแต่ 200 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันยังคงมีการหลั่งไหลเข้ามา จากสาเหตุทางการเมืองของประเทศเดิมขณะที่ที่ดินมีอยู่จำกัด รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้และ ที่ดิน นโยบายด้านการ ท่องเที่ยว และนโยบายการปลูกพืชเศรษฐกิจชาวเขาจึงได้ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากระบบหมุนเวียน มาเป็นการปลูกพืช ในพื้นที่เดียวตลอดไปทำให้ขาดความยั่งยืนในการใช้พื้นที่

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวเขาในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมไปจนถึง การพัฒนาสังคมตามลำดับโดยเริ่มทำงานในพื้นที่หมู่บ้านชาวเขาในเขตลุ่มน้ำแม่จัน-แม่สลอง ปัจจุบันมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและ ชุมชนอื่นๆ

2. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆในการสนับสนุนให้เป็นชุมชน ที่พึ่งตัวเองได้มากที่สุด

3. ส่งเสริมให้ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรม อันดีงามของชุมชน
โดยมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม

4. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ

5. สนับสนุนบุคคลที่เข้าไปทำงานกับชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ ด้วยความ อุทิศตนและศรัทธา

6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสนับสนุนและร่วมมือกับุคคลและองค์กร อื่นๆ

7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและ
ไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

8. คุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมใช้สื่อสารมวลชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดย
ไม่ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อแสวงหากำไรทางธุรกิจ

กิจกรรมมูลนิธิ :

การป้องกันและความตระหนักในเรื่องโรคเอดส์

พชภ. รณรงค์ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าใจถึงการป้องกันและปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยใช้สื่อละคร
วีดีโอและการพูดคุยในกลุ่มย่อย ละครเป็นสื่อที่ดีในการชักชวนให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องโรคเอดส์

การป้องกันและควบคุมยาเสพติด

พชภ. ทำงานในพื้นที่ส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมทองดำซึ่งมีชื่อเสียงในการผลิต ลำเลียง และใช้ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ
เช่น ฝิ่น เฮโรอีน และยาบ้า การป้องกันยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหัวใจของ พชภ.

การป้องกันเด็กเข้าสู่กระบวนการเพศพาณิชย์

พชภ. ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะยุติกระบวนการเพศพาณิชย์ โดยทำงานกับเยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ ในโครงการรณรงค์ป้องกัน
และให้การศึกษา พชภ.ทำงานกับเครือข่ายทั่วโลกเพื่อให้ปลอดจากกระบวนการเพศพาณิชย์ ปัจจุบัน มีเครือข่ายในจังหวัด
เชียงรายให้ติดตามเด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการดังกล่าว

เกษตรยั่งยืน

ป่าธรรมชาติและลุ่มน้ำในพื้นที่สูงมีความสำคัญมากสำหรับประเทศทั้งหมด เดิมชาวบ้านทำเกษตรเพื่อยังชีพ แต่ปัจจุบัน
หลายคนเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อขายนำรายได้สู่ครอบครัว พชภ. ได้ช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้ชาวบ้านทำการเกษตรแบบยั่งยืน เช่น การปลูกพืชผสมผสาน การเกษตรแนวระดับ การปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มไนโตรเจนรวมทั้งสนับสนุนการปลูกพืชปลอดสารพิษ พชภ. มีการทำงานร่วมกับชาวบ้านทั้งหญิงและชาย
ในการอบรม และศึกษาดูงาน การใช้กองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านและทำงานกับสถาบันวิจัยการเกษตรด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนของ พชภ. เครือข่ายองค์กรชุมชนสำหรับการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่จัน-แม่สลอง กำลังพัฒนาระบบเกษตรให้ดีขึ้น
และยั่งยืนในอนาคต พชภ. คาดหวังว่าจะขยายเครือข่ายนี้ ไปยังลุ่มน้ำอื่น ๆ

การศึกษาชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

พชภ. มีจัดการศึกษาให้กับชุมชนโดยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงราาย โดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ
ชาวเขา และการศึกษาผู้ใหญ่ อันเป็นการเตรียมชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติให้เข้าใจ ปรับตัว และอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้การศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากิจกรรม นี้จึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ
พชภ. มุ่งหวังให้องค์กรต่าง ๆ เข้มแข็ง อาทิเช่น องค์กรผู้หญิง องค์กร

ผู้ชรา และองค์กรเยาวชนให้พวกเขามีส่วนร่วมในชุมชน และสามารถสร้างกระบวนการที่จะมีสิทธิ์และความรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองไทยในอนาคต ดังนั้นจึงมีกิจกรรมการศึกษาสำหรับกลุ่มองค์กรเหล่านี้ภายใต้กิจกรรมนี้ด้วย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พชภ. สนับสนุนการอนุรักษ์ในหลายวิธีการ เช่น การป้องกันไฟป่า การอนุรักษ์พันธุ์ปลา เป็นยุทธศาสตร์ลักในพื้นที่นี้รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลด้านสัตว์ป่าและพืชสมุนไพรเพื่อให้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนที่ของชุมชนเป็นเครื่องมือในการค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากป่า และการวางแผน

ในอนาคต ปัจจุบันนี้ ชาวบ้านกำลังเตรียมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาดูงานเป็นบทบาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ในการพัฒนาความเข้าใจในการปกป้องรักษาระบบนิเวศ

บทบาทหญิงชายและการพัฒนา

เรารู้จักบทบาทในการเกษตรและการตัดสินใจว่าบทบาทความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคมเป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน พชภ. ให้การอบรบแก่กลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะในเนื้อหา

การเกษตรยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อม เราอยากเห็นผู้หญิงเข้มแข็งและมีความเท่าเทียม รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
ในทุกเนื้อหา อันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงาน พชภ.พชภ.ได้ใช้การวิจัยบทบาทหญิงชายในทุกเนื้อหางาน
โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมให้เข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

งานเครือข่าย

การจะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต้องมีการร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายอื่น ทำงานในพื้นที่สูง ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และกลุ่มชาติพันธุ์ ต้องร่วมมือกับรัฐบาลทุกระดับ

พชภ.อยากส่งเสริมความเข้าใจและร่วมมือกันระหว่างชาวเขาและคนพื้นราบ ราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่ง

ตนเองรวมทั้งแก้ไขปัญหาสิทธิพลเมืองและสิทธิการครอบครองที่ดินของชาวเขา

พชภ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง และ พชภ.มีคณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 40 คน ช่วยดูแลแนวทางการทำงานของมูลนิธิฯ

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap