หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
Thai Environmental Corporation

 
ติดต่อ : 31/23 ถนนลาดปลาเค้า ซอย 72 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 0-2681-6314 กด 8
โทรสาร : 0-2948-0225

อีเมลล์ : envcorpthai@yahoo.com
เว็บไซต์
: http://www.envcorp.org

แนะนำมูลนิธิ :

เป็นมา
ราว พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เดินทางเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เขากลับพบกับ “หมูดุด” ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่เขาดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ และเดินทางเพื่อตามศึกษาพฤติกรรมและถ่ายภาพไปทั่วประเทศ แต่เขากลับมาพบว่าที่บ้านเกิดเขาเองนั่นแหละเป็นแหล่งที่มีพะยูนเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงแต่รูปปั้นเท่านั้น
ถ้าหากยังจำสมันสัตว์สงวนที่สูญพันธ์ไปแล้วได้ว่าตัวสุดท้ายถูกยิงที่ทุ่งรังสิต สำหรับพะยูนในอ่าวคุ้งกระเบนตัวสุดท้ายก็ถูกล่าเพื่อนำเนื้อไปกิน
จากจุดนั้นเริ่มมาสู่การขยายแนวคิดสู่พวกพ้องในวงการต่างๆ เพื่อเริ่มการดำเนินการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากการลงพื้นที่เยี่ยมชม เข้าร่วมกิจกรรมและให้คำปรึกษาแก่ชมรมชาวประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว จ.จันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลเสื่อมโทรม
เราตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากตัวมนุษย์ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือให้มนุษย์คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย

สร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
พลังแห่งการอนุรักษ์ สำนึกแห่งสาธารณะ สังคมแข็งแรง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. จัดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ความรู้สึกหวงแหน และก่อให้เกิดการกระทำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3. สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
5. สร้างสำนึกสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการต่างๆ ของกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
1.โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของทัศนคติต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ยากต่อความเข้าใจ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
โครงการฯ นี้มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1.สร้างการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
2.เผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
3.สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่างเผ่าพันธุ์เพื่อร่วมธำรงสิ่งแวดล้อม

2.โครงการห่มผ้าให้น้อง
ในภูดอยอันห่างไกล และทุรกันดารซึ่งอัตคัตและแร้นแค้น ความยากลำบากของเด็กๆ และครอบครัวมีให้เห็นจนชินตา โครงการฯ นี้มุ่งในการสนับสนุนเครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนให้แก่ชุมชนบนดอย โดยเน้นให้กับชุมชนที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าต้องการปัจจัยใด มิใช่การนำไปแจกโดยไม่มีข้อมูลของความขาดแคลน และดำเนินงานร่วมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำ รวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
1.สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ชุมชนห่างไกล
2.สนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.สร้างเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนที่อยู่ห่างไกล
4.สร้างความมั่นคงแก่ชีวิตด้วยการส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง
พื้นที่ดำเนินงาน
จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่

3.โครงการอนุรักษ์พะยูน
พะยูนเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิด และอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ เป็นสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศน์สูง พะยูนเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับสังคมไทยมาช้านานในท้องถิ่นต่างๆ มีชื่อเรียกพะยูนต่างๆ เช่น นางเงือก ตุยง หมูน้ำ หมูดุด เป็นต้น
แต่ปัจจุบันพะยูนกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทยเนื่องจากถูกล่าเพื่อนำไปทำอาหาร ติดอวนของเรือประมง เป็นต้น
กองทุนจึงร่วมกับองค์กรชุนชนและหน่วยงานต่างๆ ในการหาแนวทางในการอนุรักษ์พะยูนโดยให้ชุมชนเป็นกำลังหลัก โดยได้ข้อมูลทางวิชาการจากกองทุนฯ และหน่วยงานราชการต่างๆวัตถุประสงค์
1.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พะยูนแก่สาธารณชน
2.สนับสนุนองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์และระวังภัยให้พะยูน
3.สนับสนุนงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับพะยูน
4.สร้างฐานข้อมูลทางด้านต่างๆ เกี่ยวกับพะยูน

พื้นที่ดำเนินงาน
จ. จันทบุรี

4.โครงการปลูกป่า ไผ่ถวายสมเด็จแม่
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า คือ ทำอย่างไรที่จะทำป่าไม้อยู่ได้อย่างมั่นคงและเพิ่มขึ้น ประชาชนรอบๆ เขตป่าไม้กินดีอยู่ดี มีอาชีพที่แน่นอน ไม่มีการเคลื่อนย้ายอพยพท้องถิ่นไปรับจ้างที่อื่น ซึ่งเมื่อกลับมาพร้อมครอบครัวก็จะเริ่มแสวงหาที่ทำกินใหม่ เกิดการบุกรุก หาของป่าและการล่าสัตว์ขึ้นอีก
หนทางเพื่อพัฒนาป่าเชิงอนุรักษ์และประชาชนที่อยู่อาศัยรอบๆ เขตป่าให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยการจัดโครงการ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่า ซึ่งจะมุ่งเน้นในพื้นที่ของประชาชนก่อนแล้วขยายโอกาสไปสู่พื้นที่ที่เคยบุกรุกและพื้นที่สำหรับปลูกป่าซ่อมแซม นอกจากนี้ โครงการนี้ยังจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักป่า และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนตั้งใจปลูกขึ้นด้วยมือของตนเองอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย
2.สร้างเพิ่มที่ป่าใช้สอย และป่าอนุรักษ์ไปควบคู่กัน
3.สร้างสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยในเขตป่าและรอบๆ เขตป่าได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งรายได้เสริมโดยไม่ต้องบุกรุกทำลายป่า


   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap