หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
The Kindey Foundation of Thailand

 
ติดต่อ : ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช ติดกับตึกอำนวยการด้านท่าน้ำ ชั้น 1
โทรศัพท์ : 02 – 419-7187, 02 - 418-2002, 02 –
โทรสาร : 02 – 412-9717

อีเมลล์ : pat_kidney@hotmail.com
เว็บไซต์
: http://www.alum9.com

แนะนำมูลนิธิ :

ความเป็นมา
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นจากความคิดเห็นของกลุ่มแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ ต้องการให้ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปด้วยการรักษาด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต ซึ่งการรักษาผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานานเพราะเป็นโรคเรื้องรัง จึงต้องการความเข้าใจจากแพทย็ผู้รักษา และตัวผู้ป่วย และการรักษาด้วยเครื่องไตเทียมและการผ่าตัดเปลี่ยนไตนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรค ไตในประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้ามากเท่าที่ควร คณะแพทย์จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย” ขึ้น (The Kidney Foundation of Thailand) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 และกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธาน

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะ รวมทั้ง การรักษาผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อทำให้การรักษาและป้องกันโรคไต และทางเดินปัสสาวะเป็นผลดียิ่งขี้น
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไต และทางเดินปัสสาวะ
5. ร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นี้ และการสาธารณประโยชน์ เพื่อที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสสวะให้ได้ผลดีที่สุดตามกำลังความสามารถ

ได้แบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผู้ให้การรักษา
2. กลุ่มผู้รับการรักษา
3. สื่อการรักษา

กลุ่มผู้รับการรักษา คือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ขัดสนทั่วประเทศ การช่วยเหลือของมูลนิธิโรคไตฯ กระทำทั้งต่อผู้ป่วยโดยตรงและผ่านทางโรงพยาบาลของรัฐเป็นประจำทุกปีคือ
- จัดสรรเงินให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจัดหวัด กว่า 90 แห่ง เพื่อใช้เป็นค่ายา ค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ขัดสน
- จัดตั้งโครงการหน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ทำการรักษาผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 1,000 บาท เมื่อเทียบกับ 3,000 บาท ในโรงพยาบาลเอกชน และ 1,500-2,500 บาท ในโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งผู้ป่วยต้องทำการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งไปตลอดชีวิตหรือจนได้รับการผ่าตัด
- ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขัดสนเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายละ 50,000 บาท สื่อการรักษา ได้แก่ ยาและอุปกรณ์การรักษาต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือแพทย์และปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ คือ
- ช่วยให้แพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ มียาดีๆ และจำเป็นในการรักษา ตลอดจนเครื่องมือ ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัดไต น้ำยาล้างไต เครื่องไตเทียม เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการเปลี่ยนไต เป็นต้น
- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปทางสื่อมวลชนทุกสาขา และทาง “วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย” เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือและปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง
- ขอความร่วมมือจากกรมตำรวจใช้เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ ตลอดจนรถตำรวจทางหลวง สนับสนุนการขนส่งผู้ป่วยและผู้บริจาคไต เพื่อส่งเสริมการผ่าตัดเปลี่ยนไตให้มากและดียิ่งขั้น
- ขอพระราชทานเพลิงศพ ให้แก่ผู้ที่บริจาคไตและอวัยวะ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนไตและอวัยวะต่างๆ
กล่าวโดยสรุป ปีหนึ่งๆ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการต่างๆ ดังกล่าว เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโรคไตทั่วไปเพื่อ “ยืดชีวิต” ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายด้วยการล้างไต และเพื่อ “ชุบชีวิตใหม่” ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยคิดเป็นเงินปีหนึ่งๆ มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมราว 10-20

การหาทุน
ด้วยพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธาน มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ตลอดจนคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารทุนและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านผู้มีจิต เห็นถึงความเดือดร้อนทนทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคไต หรือในผู้ป่วยหลายรายที่ยังไม่สมควรจะสิ้นชีวิตไปแต่อายุ ยังเป็นประโยชน์ต่อครอบตรัว และต่อประเทศชาติได้ ทุนทรัพย์จึงได้มาจาการบริจาคเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งที่ และกองทุนสมเด็จย่า ได้พระราชทานให้เป็นประจำทุกปี ตลอดจนการจัดกิจกรรมหาทุนต่างๆ เพราะต้องการในการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap