หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
The Center for The Protection of Children"s Rights Foundation

 
ติดต่อ : 185/16 ซ.วัดดีดวด ถ.จรัลสนิทวงศ์12
โทรศัพท์ : 0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1
โทรสาร : 0-412-9833

อีเมลล์ : cpcr@thaichildrights.org
เว็บไซต์
: http://www.thaichildrights.org

แนะนำมูลนิธิ :

พ.ศ. 2524 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก จนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เมื่อ ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เช่น กรณีถูกทำร้ายร่างกาย กรณีถูกล่วงเกินทางเพศ กรณีล่อลวงบังคับให้ค้าประเวณี กรณีใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการทำงาน มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนักและรับรู้สภาพความเป็นจริง ของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย ประการสำคัญคือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรต่อเด็ก โดยสร้างให้เกิดกลไกของหน่วยงาน ประชาชน และสังคมในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเพียงองค์กรเดียว คงไม่สามารถดำเนินการตามลำพังได้ จำต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ในการร่วมสร้างสรรค์สังคม ช่วยกันปกป้อง คุ้มครองและดูแลเด็กไทยให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ :

1. สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิแห่งองค์กรสหประชาชาติ
2. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์กรสหประชาติ
3. ศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์กรสหประชาชาติ
4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและภาคเอกชนในการปกป้องและคุ้มครองเด็กทุกกรณี

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการละครสร้างสรรค์เด็ก ( Creative Drama )
ละครสร้างสรรค์เด็กหรือละครเด็ก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจ และพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมองเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมแสดงออกทางจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การรับฟังความคิดเห็นคนอื่นและ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี

โครงการศิลปะบำบัด ( Children’s with Art )
คือการใช้ศิลปะในการบำบัดฟื้นฟู ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และพัฒนาการของเด็ก เช่น

- ค่ายศิลปะสัญจร เป็นการใช้ศิลปะและธรรมชาติมาเพื่อบำบัดฟื้นฟู ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ การระบายสี การพิมพ์ การปั้น การย้อมสี ฯลฯ

- นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ เป็นการนำผลงานของเด็กๆ มาจัดแสดงโชว์ให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนชมและร่วมสนับสนุนผลงานของเด็กๆ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและความมั่นใจในตัวเองให้แก่เด็ก

โครงการหลักสูตรตัวฉันเป็นของฉัน (Feeling Yes Feeling No)
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะให้เด็กๆ รู้จักป้องกันตัวเองจากภัยทางเพศ รู้จักหลีกหนีจากสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากโปรแกรมFeeling Yes Feeling No ของประเทศแคนาดาในเรื่อง Why No Go Tell คือ ให้เด็กรู้จักประเมินสถานการณ์รอบๆตัวว่าสถานการณ์ใดดี ไม่ดี ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย (Why) ถ้าไม่ปลอดภัยเด็กควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธจากสถานการณ์นั้น (No) และรีบไปบอกผู้ใหญ่ (Go) เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ (Tell) ซึ่งมีการนำเสนอหลักสูตรพร้อมแนวคิดให้แก่คณะครู เพื่อให้ครูเกิดความเข้าใจในแนวคิดหลักสูตร พร้อมนำไปถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
มูลนิธิฯ มุ่งให้เกิดโรงเรียนนำร่องในการสร้างระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กในโรงเรียน เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมและระบบการดำเนินงานในการสร้างความปลอดภัย และเพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานสร้างระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กในโรงเรียนต่อไป โดยจะเน้นในด้านการสร้างให้เกิดระบบที่ปลอดภัยใน 3 ด้านคือ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย กฎเกณฑ์กิจกรรมที่ปลอดภัย และบุคคลที่ปลอดภัย

กิจกรรมชมรมครอบครัว
รูปแบบของกิจกรรมมีลักษณะเป็นการอบรมโดยจิตแพทย์ และผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลเด็ก โดยเน้นพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ครอบครัวและสังคม เพื่อเสริมทักษะในการดูแลลูกให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นอกจากนี้คือ กิจกรรมกลุ่มพ่อแม่ (Self Help Group) เป็นกิจกรรมที่จะทำให้พ่อแม่สามารถช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับลูก ครอบครัว ช่วยเหลือกันและขยายผลสู่การช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพต่อไป

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์และศูนย์บริการครอบครัว
-กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและระหว่างครอบครัว เพื่อให้แต่ละครอบครัวมีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้นและการสื่อสารในทางบวกอันจะนำมาซึ่งความรัก และสายสัมพันธ์ในครอบครัว
- ศูนย์บริการครอบครัว ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เป็นศูนย์กลางที่ให้การบริการความรู้และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาในเรื่องการดูแลเด็กให้แก่ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง มีกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว เช่น ห้องสมุดครอบครัว กิจกรรมศิลปะ ผ้าบาติก งานฝีมือต่างๆ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก เป็นต้น (link Happy Community)

กิจกรรมเพื่อรณรงค์และเผยแพร่
โครงการไม้ใหญ่ใจดี ร่วมสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก เพราะการแก้ปัญหาของเด็กคงไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม “โครงการไม้ใหญ่ใจดี ร่วมสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็ก” จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ต้องการจะรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคมไม่ว่าจะมีบทบาทใดก็ตามมาร่วมกันยุติปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความเอื้ออาทรในที่สุด

กิจกรรมเพื่อการคืนเด็กสู่สังคม
โครงการครอบครัวทดแทน
ด้วยแนวความคิดของมูลนิธิฯที่ว่า “ไม่มีสถานที่ใดจะดูแลเด็กได้ดีเท่ากับครอบครัว” ครอบครัวทดแทนจึงมีบทบาทเปรียบเสมือน พ่อแม่ที่แท้จริงของเด็ก การทำหน้าที่เป็นเสมือนพ่อแม่ด้วยการเป็นแบบอย่างของครอบครัวที่เหมาะสม รวมไปถึงการดูแลชีวิตประจำวัน หรือการให้ความรัก ความเอาใจใส่แก่เด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กปรับตัวกับอดีตที่เลวร้ายของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นใหม่ เกิดภาพและความรู้สึกใหม่ ทำให้เด็กมีความสุขในการดำรงชีวิต สามารถมองโลกรอบๆ ตัวดีขึ้นและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไป

โครงการเครือข่ายลุ่มน้ำโขง ( NTAP)
การได้ให้ความช่วยเหลือเด็กจากประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง อันได้แก่ ไทย ลาว พม่ากัมพูชา เวียดนามและจีน โดยจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ (Child Trafficking ) เช่น โครงการต่อต้านการค้าหญิงและเด็กในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap