หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย
CCF Foundation in Thailand

 
ติดต่อ : 36/4 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 ถ.สุขุมวิท 103 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2747-2600
โทรสาร : 0-2747-2621

อีเมลล์ : ccfthai@ccfthai.or.th
เว็บไซต์
: http://www.ccfthai.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กทั้งด้านสุขอนามัย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็กทั้งในด้านโภชนาการ การเลี้ยงดู การคุ้มครอง การศึกษา และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเมื่อเติบใหญ่ มูลนิธิฯ ได้ช่วยให้เด็กยากไร้มีสุขภาพสมบูรณ์ สดใสร่าเริง ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ช่วยตนเองได้ และเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ

ภารกิจของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยฯ คือการช่วยเหลือให้ครอบครัวยากไร้สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กยากไร้

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยฯ เป็นหนึ่งในองค์การกองทุนสากลเพื่อเด็กยากไร้ (ChildFund International ) ที่ให้การอุปการะและพัฒนาเด็กทั่วโลกให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองทุนสากลเพื่อเด็กยากไร้ เป็นหลักประกันว่า ทุกองค์การในเครือจะต้องรักษามาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือเด็ก บริหารงานด้วยหลักนิติธรรม และสามารถตรวจสอบงานระดมทุนและการเงินได้

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวเด็กและชุมชน ให้สามารถดูแลและคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมมูลนิธิ :

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็กยากจน ให้มีการศึกษา มีอาหารที่ดี สุขภาพพลานามัย จัดโครงการทุนการศึกษา และการอุปการะเด็ก

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap