หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย

มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย
Internatinal Care and Relief Foundation

 
ติดต่อ : 140/45 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-521105, 09-4244664
โทรสาร : 044-513650

อีเมลล์ : manager@icrthai.org
เว็บไซต์
: http://www.icrthai.org

แนะนำมูลนิธิ :

สืบเนื่องมาจากองค์การอินเตอร์นชันแนลแคร์แอนด์รีลิฟ ลิมิเต็ด (ICR) ซึ่งจดทะเบียนองค์กรสาธารณุกุศลระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้มาจัดตั้งองค์การอินเตอร์นชันแนลแคร์แอนด์รีลิฟ ประเทศไทย (ICR Thailand) ซึ่งมีฐานะเป็นสำนักงานสาขาและดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจน โรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2539. อินเตอร์นชันแนลแคร์แอนด์รีลิฟ ประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานจากอินเตอร์นชันแนลแคร์แอนด์รีลิฟ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ จากองค์การอินเตอร์เนชันแนลคริสเตียนรีลิฟเอ็นเตอร์ไพรซ์ ประเทศออสเตรเลีย (ICARE Australia) และองค์การอินเตอร์เอดอินเตอร์นชันแนล ประเทศเดนมาร์ค (InterAid Denmark) ในฐานะที่เป็นสำนักงานสาขาขององค์กรต่างประเทศ องค์การไอ.ซี.อาร์.ประเทศไทยได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิไปยังสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2544 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีหนังสือที่ ต.-๒๒/๒๕๔๔ อนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย และได้จดทะเบียนการจัดตั้งมูลนิธิฯ ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หนังสือจดทะเบียนมูลนิธิ เลขที่ สร.๕๕

หลังจากได้จดทะเบียนแล้ว มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทยมีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ไม่เป็นสาขาขององค์กรอื่นใดและสามารถบริหารจัดการได้โดยอิสระ มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทยมีสัญญาข้อตกลงกับองค์การอินเตอร์นชันแนลแคร์แอนด์รีลิฟ ลิมิเต็ด (ICR) องค์การอินเตอร์นชันแนลคริสเตียนรีลิฟเอ็นเตอร์ไพรซ์ ประเทศออสเตรเลีย (ICARE Australia) และองค์การอินเตอร์เอดอินเตอร์นชันแนล ประเทศเดนมาร์ค (InterAid Denmark) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานอุปการะเด็กและองค์กรทั้ง 3 องค์กรมีภาระผูกพันที่จะต้องจัดหางบประมาณให้กับมูลนิธิฯ แนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ยังเป็นการให้ความช่วยเหลือต่อเด็กยากจนในด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียน ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านสถานที่ตลอดจนวัสดุการสอน และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนในด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในชนบท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ที่ 1

ช่วยเหลือในด้านชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบทวัตถุประสงค์ที่ 2

ช่วยเหลือเด็กในการพัฒนาโรงเรียนในชนบทให้มีความพร้อมในด้านสถานที่ และอุปกรณ์การสอนวัตถุประสงค์ที่ 3

ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนแก่โรงเรียนในชนบทวัตถุประสงค์ที่ 4

ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนในชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวัตถุประสงค์ที่ 5

ส่งเสริมงานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ที่ 6

ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์ที่ 7

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรมจัดซื้อจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ Back
โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียน 64 คน สภาพเศรษฐกิจของ ชุมชนในเขตบริการ อยู่ในฐานะยากจนถึงยากจนมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามฤดูกาล และส่วนน้อยมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงโค เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้จากเศษวัสดุ มูลนิธิฯ ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีอาชีพติดตัว และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนได้

กิจกรรมมอบโต๊ะ – เก้าอี้ห้องเรียน Back
โรงเรียนบ้านกาพระ ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ มีห้องสุขา จำนวน 2 หลัง ซึ่งได้ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้สภาพของห้องน้ำห้องสุขาดังกล่าวมีการชำรุด สภาพทรุดโทรม ซึ่งบางห้องไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้การใช้งานเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง

มูลนิธิฯ ซึ่งได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมให้ห้องน้ำห้องสุขาโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้ ปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีห้องน้ำห้องสุขาที่ใช้การได้ดีและเพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการขับถ่าย อีกทั้งโรงเรียนสามารถดำเนินการป้องกันโรคระบาดจากระบบทางเดินอาหารได้ ทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

กิจกรรมก่อสร้างระบบเก็บน้ำ Back
จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่อยู่ในโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิฯ โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ปริมาณน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี นับเป็นปัญหาเรื้อรังที่โรงเรียนต้องประสบทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่นักเรียนต้อง นำน้ำดื่มมาจากบ้าน ถึงแม้โรงเรียนจะมีถังสำหรับเก็บน้ำก็ตาม แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพที่ชำรุด ไม่สามารถเก็บน้ำได้ เพื่อช่วยให้โรงเรียนได้มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อถังเก็บน้ำ ที่ตั้งและอุปกรณ์ส่งน้ำ มอบแก่โรงเรียนต่างๆ ดังนี้
ก โรงเรียนบ้านสะทืด ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์

ข โรงเรียนบ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์

ค โรงเรียนบ้านโนนเซียง ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap