หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด
Rakbankerd Foundation

 
ติดต่อ : เลขที่ 499/15-16 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2215-2030-3(ราชเทวี) , 0-2953-1
โทรสาร : 0-2215-7265(ราชเทวี) ,0-2953-0250

อีเมลล์ : webmaster@rakbankerd.com
เว็บไซต์
: http://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/index.html

แนะนำมูลนิธิ :

การพัฒนาประเทศที่แท้จริงนั้น จะต้องเกิดจากการพัฒนาคน และการที่จะพัฒนาคนได้ ก็จะต้องพัฒนาทางด้านการศึกษา แต่เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งที่มักจะมุ่งเน้นก็คือความเก่ง ความสำเร็จ โดยไม่ได้เน้นที่คุณธรรม และความดี ดังนั้น การพัฒนาอย่างแท้จริง น่าจะเป็นการศึกษาที่ทำให้คนคิดได้ คิดเป็น และรู้จักดำรงชีวิตด้วยความดีงาม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน จึงมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมคนให้เป็นรากฐานของสังคมด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนในโครงการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป จะมีบัณฑิต ปีละ ๗๖ คน จากโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ ที่ได้รับการหล่อหลอมในเรื่องของคุณธรรมความดี มีจิตใจดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม และจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อจะได้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
ที่ตั้งศูนย์ประสานงานโครงการสำนึกรักบ้านเกิด

วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อให้โอกาสกับเยาวชนที่ตั้งใจเรียน และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ

๒. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รักถิ่นฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ

๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการช่วยเหลือ และพึ่งพาตนเอง

๔. เพื่อสร้างภาวะการเป็นผู้นำให้กับเยาวชนในโครงการ

๕. เพื่อผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิด และประเทศชาติ

๖. เพื่อเป็นแกนกลางให้บริษัทต่างๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ หรือโครงการอื่นๆในลักษณะใกล้เคียงกันพื่อการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันรับผิดชอบบ้านเมืองให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมมูลนิธิ :

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน โดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แก่เยาวชนทุกจังหวัด ตั้งแต่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนจบปริญญาตรี โดยเยาวชนทุกคนที่อยู่ในโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ จะต้องนำเงินทุน ร้อยละ ๑๐ ที่ได้รับในแต่ละปีไปลงทุนทำกิจกรรมเสริมรายได้ในระหว่างที่ได้รับทุน โดยเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องกับบ้านเกิดของตนเอง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่องานที่ทำ เรียนรู้การแก้ปัญหา ตลอดจนพึ่งพาตนเอง
ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษา มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังขึ้นชั้น ม.๑ ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 คน รวมจำนวนปีละ ๗๖ คน จาก ๗๖ จังหวัด โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังตารางด้านล่าง และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ เยาวชนในโครงการ จะเรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรก และหลังจากจบปริญญาตรีแล้วเยาวชนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษา เรียนรู้ปัญหาภาคชนบทอย่างจริงจัง ก่อนที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไป

ให้ทุนการศึกษา
ตลอดทั้งโครงการ โดยทุนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี (UCOM) และ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (TAC) นอกจากทุนการศึกษาแล้วทั้ง ๒ บริษัท ยังให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนอีกคนละ ๔,๐๐๐ บาท ต่อปี โดยมีจำนวนเยาวชนดังตาราง ดังนี้
ม.๑ - ม.๓ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท
ม.๔ - ม.๖ และ ปวช ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท
ปวส.,อนุปริญญา และปริญญาตรี ทุนละ ๑๗,๐๐๐ บาท
หรือ ทุนละ ๘๙,๐๐๐ บาทต่อคน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap