หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
Books for Children Foundation

 
ติดต่อ : 83/159 ซ.ชินเขต 2 ถ. งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2954-9571-2
โทรสาร : 0-2954-9573

อีเมลล์ : info@thaibby.in.th
เว็บไซต์
: http://www.thaibby.in.th

แนะนำมูลนิธิ :

คือรากฐานที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งปวารณาตนเพื่อนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ ก่อตั้งเมือปีพ.ศ.2544 เป็นหนึ่งในสมาชิกของ The International Board on Books for Young People (IBBY) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ชื่อผู้บริหารหน่วยงาน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก นางพรอนงค์ นิยมค้า (เลขาธิการ) นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ (เหรัญญิก)

วัตถุประสงค์ :

1 กระตุ้นและรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ 2 รณรงค์ให้สังคมโดยรวม โดยเฉพาะพ่อแม่และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน 3 ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบรรณารักษ์ ตลอดจนครูที่เกี่ยวข้อง ถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านเพื่อสร้างคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคต 4 ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนานักเขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย 5 สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็ก และกิจกรรมในห้องสมุด

กิจกรรมมูลนิธิ :

กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กทุกกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลงานที่ผ่านมาโดยสรุป 1. โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart Thailand) 2. วารสารหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBY Journal) ปีละ 3 เล่ม 3. โครงการสนับสนุนห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาส 4. โครงการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็ก (ThaiBBY Honour List Awards) 5. โครงการห้องสมุดในสวน 6. หนังสือแฝด (Twins book) เรื่อง “กระต่ายตื่นตูม” 7. สนับสนุนการจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน (Book Festival for Young People) 8. สนับสนุนให้มี "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ" (Children"s Book Day) ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี และจัดพิมพ์โปสเตอร์วันหนังสือเด็กแห่งชาติ 2 เมษายน “อุ้มลูกนั่งตัก สื่อรักด้วยหนังสือ”

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap