หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิห้องสมุดครอบครัว

มูลนิธิห้องสมุดครอบครัว
Family Library Foundation

 
ติดต่อ : 44 หมู่ 10 ถ. บางนา-ตราด ก.ม. 4.5 บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ : 0-2340-1575
โทรสาร : -

อีเมลล์ : satijit@nationgroup.com
เว็บไซต์
: http://http://www.family-library.th.gs/

แนะนำมูลนิธิ :

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการศึกษานับเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนา ดังมีผู้กล่าวไว้ว่า “ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แม้เราจะมีปัจจัยอื่นอย่างสมบูรณ์
แต่ถ้าทรัพยากรมนุษย์ไม่มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาก็ไม่อาจประสบความสำเร็จสูงสุดได้ ” รัฐบาลไทย ได้เริ่มเน้นการพัฒนา
กำลังคน มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งมีปรัชญา หรือจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ อันจะส่งผลโดยตรงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

ในปัจจุบันนี้ จึงมีการกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาแบบยั่งยืน และแนวทางต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้
ในการพัฒนาการศึกษาอยู่มาก อาทิเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศโดยรวมให้ประสบผลสำเร็จ

แต่จากการศึกษารายงานสถิติของจำนวนโรงเรียน ครู และนักเรียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
อัตราส่วน ระหว่างจำนวนนักเรียนต่อโรงเรียน และนักเรียนต่อครู ในการศึกษา ระดับสามัญศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา
ในประเทศไทย ยังแสดงอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพ
ดังมีรายละเอียดสำคัญ ตามนี้

• อัตราส่วนระหว่างนักเรียนต่อโรงเรียน 390 : 1
• อัตราส่วนระหว่างนักเรียนต่อครู 23 : 1

ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำโครงการ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอด จึงได้จัดตั้ง มูลนิธิ
“ ห้องสมุดครอบครัว ” ขึ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม
นอกห้องเรียน ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยผ่านทางนวัตกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็น พื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

นอกจากวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ทางมูลนิธิ ฯ ยังเห็นถึงความสำคัญในด้านของการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การบริการทางการแพทย์ และการบรรเทาทุกข์ให้กับประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
สภากาชาดไทย ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิ ฯ จึงมีแผนการที่จะให้ ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ของ
สภากาชาดไทย เพื่อให้ประชาชน ในแต่ละพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
ความคิดริเริ่มโครงการ

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้ทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลน
แหล่งความรู้ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง ที่มีความพร้อม
ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งความเป็นไปได้ ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนทางสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่สนับสนุนงานบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็นภารกิจ เพื่อสังคมอย่างแท้จริง ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงได้มีความคิด ที่จะจัดทำกิจกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมภาครัฐในการ
กระจายความรู้ และความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นมา

ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ ห้องสมุดครอบครัว ” ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ซึ่งให้บริการในลักษณะของห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งความรู้ เสริมให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีแผนการให้บริการครอบคลุม ไปในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ

แนวคิด

ดำเนินโครงการโดยจัดสร้าง “ ห้องสมุดเคลื่อนที่ ” ขึ้น ซึ่งเป็นห้องสมุดที่อยู่ในรถบัสและสามารถเคลื่อนที่
ไปให้บริการกับประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยรักการอ่านและหันมาใช้เวลาว่าง ในการอ่านหนังสือ
เพิ่มมากขึ้น โดยในรถห้องสมุดจะประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มากมาย อาทิ หนังสือ โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงบรรณารักษ์เพื่อให้บริการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ณ จุดให้บริการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยจำนวนหนังสือที่จะบรรจุในรถห้องสมุดจะมีประมาณ 3,000 เล่ม
ต่อคัน ซึ่งพื้นที่ชั้นวางหนังสือจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

1. สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะประกอบด้วย
การ์ตูน
นิทาน / เสริมทักษะ
วรรณกรรม
ความรู้รอบตัว
ภาษาอังกฤษ (สำหรับเด็ก)

2. สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะประกอบด้วย
นิตยสาร / หนังสือพิมพ์
หนังสือพระราชนิพนธ์
พัฒนาตนเอง
ส่งเสริมอาชีพ
ธุรกิจ/การเมือง/สังคม
อ้างอิง
ภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ใหญ่)

3. หนังสือ เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ของทาง สภากาชาดไทย เพื่อแจ้งกิจกรรมต่างๆ
ที่ดำเนินการไปแล้ว และที่จะจัดทำ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าร่วมและให้การสนัสนุน เช่น การบริจาคอวัยวะ การบริจาคโลหิต


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อให้บริการด้านความรู้ และความบันเทิงที่มีสาระ ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ ซึ่งยังไม่มีตามท้องถิ่นในชนบท
4. เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้และเรียนรู้ ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกลในชนบท
5. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับประเทศไทย โดยเน้นเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
6. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ของสภากาชาดไทย

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap