หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก
The Volunteers for Children Development Foundation

 
ติดต่อ : บ้านพักเด็ก 95/1 บ้านแม่ผาแหน หมู่ 6 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 สำนักงา
โทรศัพท์ : 053-874065/ 09-8506683
โทรสาร : -

อีเมลล์ : vgcd36@yahoo.com
เว็บไซต์
: http://www.vgcd.org

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ดำเนินงานให้การช่วยเหลือและพัฒนา เด็กเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งเมื่อต้นปี 2540 โดยกลุ่มผู้สนใจปัญหาด้านเด็ก คือ นายอนุชน หวลทรง (ศศ.บ การพัฒนาชุมชน) นางสาวนุชนารถ บุญคง (ศิลปกรรมศาสตร์) ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มเด็กเร่ร่อน ตั้งแต่ปี 2535 กับกลุ่มสร้างสรรค์เด็กเวียงพิงค์ โดยมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กได้ใช้ชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า”กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก” ได้ดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กเร่ร่อนมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2548 ทางกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กได้ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิ กระทั่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 จึงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก ” The Volunteer for Children Development Foundation.

วัตถุประสงค์ :

1. ลดพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส

3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ ช่วยเหลือ เด็กเร่ร่อนและด้อยโอกาส

4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณ ประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมมูลนิธิ :

เป็นการทำงานของครูและอาสาสมัครที่ ออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบปะกับเด็กเร่ร่อนทั่วไป ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามตลาด สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า สถานบันเทิงเริงรมย์ ลงทำงานคลุกคลี ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์กับเด็ก ให้เกิดการยอมรับ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน เช่น ดูแลสุขภาพ ส่งต่อเข้าบ้านพักกรณีฉุกเฉินโ ดยการใช้กระบวนการของทักษะชีวิต การให้คำปรึกษา ลงไปทำกิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มเด็ก จนเ ด็กได้เล็งเห็นถึงทางเลือกที่เด็กมุ่งหวังไว้ เช่น กลับสู่ครอบครัว เข้าเรียน ฝึกอาชีพ ฯลฯ
เป็นบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยมุ่งที่จะรองรับเด็กและเยาวชนเร่ร่อน ต่อเนื่องจากงานภาคสนาม เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยให้บริการกับเด็กด้านปัจจัย 4 ฝึกเด็กให้ทำเกษตรธรรมชาติเพื่อพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เกมส์ กิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพื่อเป็นกระบวนการลดพฤติกรรมเสี่ยงและผลักดันให้เด็กเกิดแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
งานฝึกทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะการดำเนินชีวิต คิด เลือก และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ตระหนักในคุณค่าของตนเอง โดยมีเป้าหมายอยู่ 2 ระดับ คือ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และพัฒนาคุณภาพชีวิขอ งต นเอง ทักษะชีวิตที่ฝึกให้กับเด็ก เช่น การประเมินสถานการณ์ การเจรจาปฏิเสธต่อรองอย่างรักษาน้ำใจ การควบคุมอารมณ์ภายใต้ความกดดัน ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้จะสอดใส่ไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม ส์, ละคร, สนทนากลุ่มย่อย ซึ่งจะสร้างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กมากที่สุด

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap