หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (TVS)

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (TVS)
Thai Volunteer Service

 
ติดต่อ : 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ : 0-2691-0437-9
โทรสาร : -

อีเมลล์ : tvs@thaivolunteer.org
เว็บไซต์
: http:///www.thaivolunteer.org

แนะนำมูลนิธิ :

มอส. คือ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นองค์กรพัฒนาสังคมเล็กๆ องค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาสังคมของ องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งบทบาทการสนับสนุนที่สำคัญ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนหนุ่มสาวได้มีความตระหนักและเข้าใ จปัญหาสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาทำงานในโครงการพัฒนาสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม และเมื่อครบวาระการทำงาน พวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญในงานพัฒนา หรือสามารถกำหนดบทบาทของตนเองที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมได้ไม่ว่าจะไปอยู่ในจุดใดของสังคม

มอส. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๓ โดยใช้ชื่อว่า “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ” หรือ คอส. ซึ่งเป็นข้อตกลงขององค์กรพัฒนาสังคม 19 องค์กร โดยมีคณะอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมกันก่อตั้ง อาทิคุณหญิงอัมพร มีศุข อ.โคทม อารียา อ.สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ อ.ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ อ.ยุพา วงศ์ไชย

อ.ดาราวรรณ ธรรมารักษ์ อ.อมรา พงศาพิชญ์ นพ.ประพจน์ เภตรากาศ และนักพัฒนาในองค์กรพัฒนาอีกหลายองค์กร
ในระยะเริ่มต้น คอส. มีสำนักงานเล็กๆ อยู่ในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มดำเนินกิจกรรมโดยการรับสมัครคนหนุ่มสาววัย ๑๘-๓๐ ปี เข้ามาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม ลงไปเรียนรู้และทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาในชุมชนทั้งภาคเมืองและชนบท โดยเน้นงานที่มีพื้นที่ ทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้หญิง งานด้านสุขภาพ งานด้านสื่อ งานพัฒนาอาชีพ งานด้านการศึกษา งานด้านที่อยู่อาศัย งานแรงงาน ฯลฯ

ปี ๒๕๒๙ โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม(คอส.) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เป็นองค์กรนิติบุคคลตามกฎหมาย ปี ๒๕๓๗ มอส. ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง ใช้ชื่อว่า อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นอาคาร ๔ ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายองค์กร

ในช่วง เวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา(๒๕๒๓-๒๕๔๘) มอส. ได้จัดส่งอาสาสมัครเพื่อสังคมทำงานเต็มเวลารวม ๒๖ รุ่น จำนวน ๕๘๔ คน อดีตอาสาสมัคร ๑ ใน ๓ ยังคงทำงานพัฒนาสังคมอยู่จนถึงปัจจุบัน ที่เหลือกระจายไปทำงานตามภาคส่วนต่างๆ เช่น รับราชการ เป็น ครู อาจารย์ พยาบาล นักวิชาการ ในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ทำธุรกิจในบริษัทใหญ่ หรือเปิดกิจการเล็กๆ ของตนเอง
เป็นศิลปิน นักเขียน นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เป็นนักการเมือง เป็นผู้นำในชุมชน เป็นเกษตรกร เป็นพ่อค้า-แม่ค้า ฯลฯ

มอส. เชื่อว่า ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไปอยู่ตรงไหน ณ จุดใด ในบทบาทอะไร ๒ ปีของการเป็นอาสาสมัครจะทำให้พวกเขาตระหนักถึง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และทำงานในหน้าที่ของตนเอง อย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งปัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีน้ำใจ รักความเป็นธรรม รักความสงบสุข และที่สำคัญคือรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และสังคมก็คือเรา เมื่อสังคมยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ทุกข์ยากเดือดร้อน ดังนั้นเรายังคงต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปวัตถุประสงค์ :

1.ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานของอาสาสมัคร
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลที่ทำงานพัฒนาสังคม

3. ส่งเสริมความร่วมมือและปนะสานงานทั้งในระหว่าองค์กรพัฒนาเอกชนด้วยกันเองและกับหน่วยงานรัฐ

4.ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนาเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย
- เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติ และความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส

- สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำงาน โดยการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจ ให้กับคนทำงานรุ่นใหม่

- ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ

- แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข

กิจกรรมมูลนิธิ :

ภาพรวมงาน ของ มอส. มีดังนี้
1. งานอาสาสมัคร
1.1. งานอาสาสมัครเต็มเวลา 2 ปี
1.2. งานอาสาสมัครชาวบ้าน
1.3. งานอาสาสมัครนอกเวลา
1.4. งานเผยแพร่และรณรงค์

2. งานส่งเสริม คนรุ่นใหม่ในภูมิภาค

3. งานสนับสนุนและระดมทุน


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap