หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
Development and Education programme for Daughters and Communities

 
ติดต่อ : ตู้ ปณ. 10 อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์ : ( 053) 733186, 642599, 732168
โทรสาร : ( 053) 642415

อีเมลล์ : info@depdc.org
เว็บไซต์
: http://www.depdc.org

แนะนำมูลนิธิ :

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน หรือ “ ศูนย์ลูกหญิง” ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยการนำผลการศึกษาวิจัยข้อมูล ของ คุณสมภพ จันทรากา เรื่อง สถานการณ์ของเด็กผู้หญิง ที่ถูกผลักดันเข้าสู่ธุรกิจการบริการทางเพศในเขตพื้นที่หาดใหญ่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กหญิง ที่ขายบริการทางเพศส่วนใหญ่มาจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย คุณสมภพ และ คุณคุณมิชิโฮะ อินากากิ เพื่อนนักเขียนชาวญี่ปุ่น จึงได้ร่วมกันจัดทำ “ โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อลูกหญิง” ขึ้น โดยการช่วยเหลือเด็กหญิงกลุ่มแรกจำนวน 19 คน ซึ่งได้รับการหนุนช่วยงบประมาณก้อนแรก รวมถึงการช่วยเหลือด้านการระดมทุนจาก คุณมิชิโฮะ และต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน” โดยมีแนวคิดการดำเนินงาน ในการสร้างเครือข่าย และกระบวนการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะตกเป็นเหยื่อ ให้รอดพ้นจากวิกฤต ของชีวิตโดยการ ส่งเสริมการศึกษา ในสายสามัญ สายอาชีพทั้งในและนอกระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึก และความรับผิดชอบ ต่อสังคม

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน ซึ่งอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้าประเวณีเด็ก และ การเอาเปรียบทางเพศ ต่อเด็กทุกรูปแบบ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต คุณค่าความเป็นมนุษย์ และการมีจิคสำนึก รับผิดชอบต่อชีวิตและสังคม
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก-เยาวชน ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ด้วย โดยผ่านกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
เพื่อพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู เด็ก-หญิงที่ตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการถูกละเมิดสิทธิในด้านต่าง ๆ การถูกกระทำทารุณกรรมหรือความรุนแรง และตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ชุมชน ในการป้องกัน ปกป้องคุ้มครอง เด็ก-เยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยง
ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังต่างๆ เพื่อรณรงค์สู่ระดับนโยบายของรัฐในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิเด็ก รวมทั้งหามาตราการทางด้านกฏหมาย ในการดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด เกี่ยวกับเด็ก

กิจกรรมมูลนิธิ :


กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อลูกหญิง แม่สาย Development and Education Programme Mae Sai (DEP.S) เป็นโครงการที่ให้การดูแลและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กทุกวันระหว่างเวลา 16.30-08.00 น. รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม เข้าค่าย ทัศนศึกษา
โครงการสร้างเยาวสตรีผู้นำลุ่มน้ำโขง Mekong Youth Net (MYN ) เป็นโครงการสร้างผู้นำและเครือข่ายการทำงานเพื่อป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และให้การช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ ในทุกรูปแบบ โดยจะฝึกอบรมกลุ่มเยาวสตรีในแถบอนุภาคลุ่มนํ้าโขง ได้แก่ ไทย ลาว พม่า จีน เวียดนาม และกัมพูชา ในประเด็นการทำงาน ด้านเด็ก สตรี การบริหารจัดการโครงการ,สิทธิเด็ก สิทธิเด็กมนุษยชน
สายด่วนเพื่อช่วยเหลือเด็ก Child Help Line (CHL)
เปิด Hot Line สายด่วนรับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก-สตรี ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วทำการส่งต่อข้อมูลให้กับองค์กรเครือข่าย เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
Child Voice Radio (CVR) “ วิทยุคลื่นเสียงเด็ก” เป็นการจัดทำรายการวิทยุที่จะให้ข้อมูล ความรู้ในด้านสิทธิเด็ก, แรงงาน, สุขภาพ, การต่อต้านการค้ามนุษย์, และประเด็นปัญหาอื่น ๆ เป็นภาษาไทย ภาษาพื้นเมือง และภาษาชนเผ่า โครงการนี้จะเริ่มได้ในเดือนมิถุนายน 2548 นี้
ฝ่ายงานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก

โครงการบ้านพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กชนเผ่าลุ่มนํ้าโขง Mekong Regional Indigenous Child Rights Home (MRICRH ) เป็นโครงการที่ทำงานด้านปกป้อง พิทักษ์ คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู เด็ก-หญิง ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพื้นที่สูง หรือเป็นชนเผ่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกลับสู่ครอบครัวและชุมชน
Border Child Protections’ Right (BCPR) เป็นโครงการที่ทำงานด้านการปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟู เด็ก-เยาวชน ในเขตพื้นที่บริเวณชายแดน และพื้นราบที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ถูกละเมิดสิทธิ ในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap