หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
The National Council on Social Welfare of Thailand

 
ติดต่อ : ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-22461457-61 ต่อ 604-607
โทรสาร : 0-22483519

อีเมลล์ : info@ncswt.or.th
เว็บไซต์
: http://www.ncswt.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ แม้งานสังคมสงเคราะห์จะขยายออกไปมากแต่การดำเนินงานยังขาดความร่วมมือและประสานงานกัน ผู้ดำเนินงานองค์การสังคมสงเคราะห์ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน จึงได้ดำริที่จะก่อตั้งองค์การกลางของการสังคมสงเคราะห์ขึ้น

ผู้แทนขององค์การสังคมสงเคราะห์ ๙ องค์การ มีกรมประชาสงเคราะห์ (ศาสตราจารย์ปกรณ์อังศุสิงห์ เป็นผู้แทน) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเป็นผู้แทน) สมาคม สตรีอุดมศึกษา (คุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ เป็นผู้แทน) มูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอด (คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ เป็นผู้แทน) มูลนิธิพีระยานุเคราะห์ (แพทย์หญิงเพียร เวชบุล เป็นผู้แทน) ยุวพิทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย (นายสมพร เทพสิทธา เป็นผู้แทน) ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (นายเล็ก วานิชอังกูร เป็นผู้แทน) สมาคม วาย.ดับบลิว.ซี.เอ (นางสาวเฮเลน แต้สุจิ เป็นผู้แทน) และสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. (นายจุฬินทร์ ตกแต่ง เป็นผู้แทน) ได้ร่วมกันประชุมครั้งแรก ณ กรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๐๑ และในที่สุดได้ตกลงให้จัดตั้งองค์การกลางสังคมสงเคราะห์ขึ้น เรียกว่า "สภาองค์การสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย"

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ สภาองค์การสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งของทางราชการและเอกชน ต่อมาในเดือนมีนาคม ๒๕๐๔ สภาองค์การสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”

วัตถุประสงค์ :

๑. นโยบายด้านการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. นโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุน
นโยบายด้านร่วมือและประสานงาน

๓. ร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การสมาชิก องค์การเอกชน และภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นองค์การสมาชิก ซึ่งดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม
๔. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม ในลักษณะเครือข่าย (network)
๔. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
๕. นโยบายด้านการพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม การพัฒนาสุขอนามัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาจิตใจ
๖. นโยบายด้านการระดม จัดสรร และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนและสังคม
๗. นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
๘. นโยบายด้านการส่งเสริมให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นแหล่งข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม
๙. นโยบายด้านการพัฒนางาน และบุคลากรของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

กิจกรรมมูลนิธิ :

ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ จำนวน ๒ ล้านบาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศิลปาชีพ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเงินจำนวน ๒ ล้านบาท คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยขอให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ช่วยเป็นแกนกลางจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยาก เพราะอาหารมื้อกลางวันถือเป็นมื้อสำคัญที่คนเราต้องใช้พลังงานกันมาก หากทุกคนมีความอิ่ม ไม่ต้องหิวโหยอาหาร ก็จะมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมไปได้ทางหนึ่ง

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap