หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
Thai Internet Service Provider Association

 
ติดต่อ : 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ไอที ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุง
โทรศัพท์ : 0-2257-7016
โทรสาร : 0-2257-7222

อีเมลล์ : admin@tispa.or.th
เว็บไซต์
: http://www.tispa.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ . ศ.2509และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร

• ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมการค้านี้มีชื่อว่า “ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Internet Service Provider Association” และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Internet Service Provider Association” ทั้งนี้ คำว่า “ สมาคม ” ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง “ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ”

วัตถุประสงค์ :

• ส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต

• สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปกสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจา ทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดคล้องและติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ

• ทำการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ

• ขอสถิติ หรือ เอกสารหรือ ขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

• ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าหรือบริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

• ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

• ส่งเสริมการผลิต การบริการ เพื่อให้สินค้าหรือบริการมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

• ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

• ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ ระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ

• สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของประเทศ

• สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาและทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก

• แลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างสมาชิกในด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด และด้านอื่นๆ

• ดำเนินกิจกรรมอื่นใดที่จะปกป้องให้ได้ประโยชน์และนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก

• ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่ประกอบวิสาหกิจในการให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการ หรือการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือใกล้เคียงกัน

• ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

• สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการรับบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล

• ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุกเกอร์


กิจกรรมมูลนิธิ :

ร่วมมือกับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการมีส่วนร่วมการประกาศผลสอบ O-net ให้แก่น้อง ๆ นักเรียน

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap