หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย


ติดต่อ : อาคารสำนักงานสมาคมฯ ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-0773
โทรสาร : -

อีเมลล์ : swcst@ldd.go.th
เว็บไซต์
: http://www.ldd.go.th

แนะนำมูลนิธิ :

เริ่มจากการเป็นชมรมอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปี 2523 โดยนายสำราญ สมบัติพานิช เป็นประธานชมรมคนแรก ปฏิบัติงานในช่วงปี 2523-2525 และมีนางบุญสม ภมรจันทร์ เป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้น นายสามภพ จันทรมณี ได้เป็นประธานชมรมคนที่ 2 ในช่วงปี 2525-2528
ต่อมาในปี 2528 ได้มีการจดทะเบียนสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีนายสนาน ริมวานิช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2528-2533 ต่อจากนั้น นายสิทธิลาภ วสุวัต (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 2 ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2534-2536 นายสมพงษ์ ถีรวงศ์ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2537-2542 และนายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ (อดีตรองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ) ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 4 ดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2543-2547 ปัจจุบัน นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ ในช่วงปี 2549-2554

วัตถุประสงค์ :

1. เป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำระหว่างนักอนุรักษ์ดินและน้ำ นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป
2. ส่งเสริม เผยแพร่และสนับสนุนให้มีการนำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้ในไร่นาและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
3. สนับสนุนการวิจัยขั้นประยุกต์ในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อยสำหรับนำไปใช้ในไร่นาได้อย่างกว้างขวาง
4. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำสาขาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้นักวิชาการและผู้สนใจค้นคว้า
5. ให้ความร่วมมือแก่หน่วยราชการ และสถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับดินและที่ดินให้มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำ
6. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของชมรม และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมมูลนิธิ :

ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2547-49 ให้มีการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลการปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่น โดยใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการฯนั้น เน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนำความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการ และภูมิปัญญาของเกษตรกร มาปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่นั้นๆ จนประสบผลสำเร็จ เห็นผลชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้
ในปีนี้ได้มีเกษตรกรส่งผลงานให้พิจารณาทั้งสิ้น 16 ราย ซึ่งจากการพิจารณาผลงานจากเอกสารประกอบ มีผู้ผ่านการพิจารณา ในเบื้องต้น 11 ราย และจากการติดตามประเมินผลงานในพื้นที่ มีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่น 2 ราย และนายกสมาคมฯ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายชีพ บุญแก้ว เกษตรกร จาก อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่นประจำปี 2549 สาขาการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ดอน
2. นายสมชาย นิลอนันต์ เกษตรกร จาก อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่นประจำปี 2549 สาขาการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลุ่ม

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap