หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemapสำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน องค์กรสาธารณ ประโยชน์

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)
Voluntary Activity Creation Association

 
 
ติดต่อ : 50/357 หมู่บ้านพนาสนธิ์ 2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 086 687 0902
โทรสาร : 0 2914 5146

อีเมลล์ : issarachon001@gmail. com
เว็บไซต์
: http://www.issarachon.com

แนะนำมูลนิธิ :

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนหรือ VACA. หลายคนคงเคยมีความคิดว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมอะไร ? เป็นสมาคมที่ทำอะไรให้สังคมบ้าง จะสร้างแต่กิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและสีสันให้สังคมอย่างเดียวหรือไม่ แต่ในความจริงแล้วสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนจะเป็นหน่วยงานที่เปรียบเหมือนสะพานแห่งโอกาสที่เชื่อมต่อระหว่าง อาสาสมัครที่เป็นประชาชนทั่วไปในสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมและคนที่ขาดโอกาสและประสบภาวะวิกฤตต่างๆ มาเจอกันเพื่อทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างกระบวนการสัมพันธ์ต่อกันและกัน สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เริ่มจากการก่อตั้งในรูปแบบของ กลุ่มอิสรชน ที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของนักพัฒนาที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2539 โดยในช่วงแรกเป็นการทำงานไม่เต็มเวลา ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานประจำ หาเวลารวมตัวกันพบปะพูดคุยและทำกิจกรรมกับเด็กในพื้นที่ต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานอยู่แล้วในรูปแบบของอาสาสมัครในกิจกรรมย่อย ๆ จนกระทั่งปี 2542 ได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานขึ้นเป็นศูนย์กิจกรรมอิสรชนที่เป็นองค์กรทำงานแบบอาสาสมัคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ศูนย์กิจกรรมอิสรชนได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนไปยังธนาคารโลกประจำประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และได้ดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต มุ่งให้ความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิต ยาเสพติด และความรู้เรื่องเอดส์ ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้การสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ตลอดมา โดยได้รับการสนับสนุนการทำงานจากทุกภาคส่วนในสังคม และได้รับความสนใจจากผู้สนใจทั่วไปเข้ามาทำงานในฐานะอาสาสมัคร ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมอิสรชน จนมาถึงในปี พ.ศ. 2548 ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในชื่อ “สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 ตาม หนังสืออนุญาตเลขที่ ต.001/2548 โดยใช้ชื่อย่อว่า “สกอ.” และใช้ชื่อในภาษาอังกฤษ ว่า “Voluntary Activity Creation Association” ใช้ชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “VACA.”

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์การทำงานของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เพื่อส่งเสริมอุดมคติคนหนุ่มสาว ให้เป็นคนมีจิตใจอาสาสมัครในการรับใช้สังคม เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเข็มแข็งด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมสังคม ชุมชน มีสุขภาวะที่ดี เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ ชุมชน เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง เพื่อประสานงานร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นในการส่งเสริมและ พัฒนาสังคม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

กิจกรรมมูลนิธิ :

การดำเนินกิจกรรมและผลงานต่างๆของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ได้สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านความรู้ อาชีพ และคุณภาพชีวิต ของคนเร่ร่อนไร้บ้าน และคนชายขอบของสังคม อีกทั้งยังเป็นการยับยั้งพฤติกรรมการเร่ร่อน แล้วนำพาไปสู่ชีวิตใหม่ที่เหมาะสม โดยลักษณะการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครอิสรชนนั้น ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากหน่วยงาน หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ทำงานด้านอาสาสมัครมากนัก กล่าวคือ มีการแบ่งระดับของการทำงานออกเป็น
1. การบริจาคสิ่งของ เงิน ทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของอิสรชน

2. การบริจาคสมอง ไอเดีย เนื้อหาวิชาการ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของอิสรชน

3. การช่วยกระจายข่าวบอกต่อสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงาน

4. การบริจาคแรงงาน เพื่อร่วมลงแรง ในการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย

5. การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานของสมาคมในช่วงเวลาหนึ่งหรือถาวร

   
                 

หน้าแรก / หนังสือพิมพ์ / สารบัญเว็บ / โปรแกรม / บอร์ด / ฟังเพลง / หวย / เกมส์ / งานราชการ / สร้างเว็บฟรี / ดูชื่อสกุล / ดูดวงเนื้อคู่
ดูดวง / ฟุตบอล / ของขลัง / มีเกมส์ / วาไรตี้ / คลิปวีดีโอ / รูปดารา / ข่าวบันเทิง / สาระเมล์ / ข่าวฟุตบอล / เว็บไทย / ฟรีเกมส์ / Sitemap