ทำบุญออนไลน์

วัดแคราชานุวาสเกาะลอย ต้องการความช่วยเหลือ

ทำบุญวัดภูเขาล้อม วัดห่างไกลความเจริญ

โหบ เวิลด์ วายด์ ประเทศไทย

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน องค์กรสาธารณ ประโยชน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

สหทัยมูลนิธิ

สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ

สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมาคมพิทักษ์สัตว์  ไทย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ)

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ฝึกภาคเหนือ

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

สถาบันปรีดี พนมยงค์

สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิง

สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีชาย

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(บ้านราชาวดี)

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ (องค์การมหาชน)

ศูนย์พิทัษ์สิทธิเด็กและสตรี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

ศิริราชมูลนิธิ

โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา “หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ”

มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็ค

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (TVS)

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก

มูลนิธิอาร์ทฟอร์ออล

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

มูลนิธิห้องสมุดครอบครัว

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มูลนิธิหนังไทย

มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิสุขภาพไทย

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

มูลนิธิสิกขาเอเซีย

มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด

มูลนิธิสายใจไทย

มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย

มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สคส.

มูลนิธิสยามกัมมาจล

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

มูลนิธิสถาบันประสิทธิภาพพลังงาน(ประเทศไทย)

มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี (เบอร์ม่า อิชชู่)

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย

กองทุนเวลาเพื่อสังคม

มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศักยภาพเยาวชน

มูลนิธิศรัทธาชน เพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า

มูลนิธิวิภาวดีรังสิต

มูลนิธิโลกสีเขียว

มูลนิธิโรตารี

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยโรคหืด

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

มูลนิธิเมาไม่ขับ

มูลนิธิมหาสมุทรแห่งปัญญา

มูลนิธิเพื่อการรักษาสุนัขจรจัด

มูลนิธิแพทย์ชนบท

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ The Cardiac Chidren Foundation of Thailand

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

บ้านอุ่นรัก

บ้านครูน้อย

เครือข่ายเตือนภัย

มูลนิธิเพื่อเด็กไทยในชนบท พ.ด.ช.

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา พชภ.

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

มูลนิธิเด็กตัวเล็ก

มูลนิธิดวงประทีป

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิจันทร์เสี้ยว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

มูลนิธิเกื้อดรุณ

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

มูลนิธิกระจกเงา

เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

มูลนิธิเด็ก FOUNDATION FOR CHILDREN

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

พระเลี้ยงเด็ก 400  คน

พระเลี้ยงสุนัข 400 ตัว แมว 40 ตัว วัดเวฬุวนาราม จ.ลำปาง

วัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือคนติดเอดส์